HaVM 16/2000 vp HE 137/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain muuttamisesta

HaVM 16/2000 vp - HE 137/2000 vp Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2000 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilötietolain muuttamisesta ( HE 137/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta , oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan henkilötietolainsäädännön muuttamista niin, että säännöksissä otetaan huomioon niin sanotun henkilötietodirektiivin nojalla tapahtuva komission päätöksenteko.

Henkilötietodirektiivin mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan yleensä vain sillä edellytyksellä, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Komissio voi henkilötietodirektiivissä säädetyssä menettelyssä päättää tietosuojan tason riittävyydestä tai riittämättömyydestä jäsenvaltioita sitovalla tavalla. Henkilötietolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset komission päätöksenteosta ja päätösten velvoittavuudesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Matti Väistö /kesk
vpj. Pertti Turtiainen /vas
jäs. Rakel Hiltunen /sd
Esko Kurvinen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Paula Lehtomäki /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Heli Paasio /sd
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
vjäs. Matti Kangas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto