LaVM 2/1995 - HE 42/1995
Hallituksen esitys eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi

LaVM 2/1995 - HE 42/1995Hallituksen esitys eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi

HE 42/1995

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 1995 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen 42/1995 vp.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Ilkka Rautio ja lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.

Hallituksen esitys

Hallituksen esitys perustuu seuraaviin seikkoihin:

― rikoslain kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittävät rikoslain ja 164 muun lain muutokset tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995,

― kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittävät lait hyväksyttiin eduskunnassa 7 päivänä helmikuuta 1995 ja

― tammi-helmikuussa 1995 eli samoihin aikoihin po. lakien hyväksymisen kanssa eduskunnassa oli käsiteltävänä sellaisia lakeja, joihin olisi ollut tehtävä rikoslain uudistamisen johdosta muutoksia, mutta joita ei päällekkäisen aikataulun vuoksi ollut mahdollista sovittaa yhteen rikoslakiuudistuksen kanssa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että mainittujen lakien teknisluonteinen yhteensovittaminen tehtäisiin nyt ehdotettavalla lainsäädännöllä. Samassa yhteydessä ehdotetaan tehtäviksi myös eräitä muita vähäisiä tarkennuksia rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyviin lakeihin.

Ehdotetut lait ovat kahta poikkeusta lukuun ottamatta tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan kuin rikoslakiuudistuksen toisen vaiheen käsittävä lainsäädäntö eli 1 päivänä syyskuuta 1995.

Valiokunnan kannanotot

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin täydennyksin.

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on havaittu, että myös maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/94) 13 §:ssä on erityiset salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevat säännökset, jotka rikoslain 38 luvun uusien salassapitosäännösten vuoksi käyvät tarpeettomiksi. Myös 13 §:n 5 momentin säännös maaseutuelinkeinorekisteriin tunkeutumisesta on tullut tarpeettomaksi.

Lainsäädännön selkeyden vuoksi valiokunta ehdottaa, että eduskunta tässä yhteydessä hyväksyisi uuden lakiehdotuksen n:o 16, jolla maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain säännökset sopeutetaan rikoslain 38 luvun uusiin säännöksiin.

Edellä lausutun perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset n:ot 1―15 hyväksyttäisiin muuttamattomina ja

että hyväksyttäisiin uusi lakiehdotus n:o 16 seuraavasti:

16.

Laki

maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/94) 13 §:n 1, 2 ja 5 momentti ja

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

11 §
Tietojen salassapito ja salassapitovelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - -

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu laki (655/95).

―――――

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1995

―――――

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lax, varapuheenjohtaja Vähänäkki ja jäsenet Aittoniemi, Brax, Kuosmanen, Lapintie, Myllyniemi, R. Ojala, M. Pohjola, Ryhänen, Tahvanainen, Tarkka ja Vokkolainen.

―――――