Sisällysluettelo

TaVM 30/1993 - HE 135/1993
Talousvaliokunnan mietintö n:o 30 hallituksen esityksestä laiksi tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

TaVM 30/1993 - HE 135/1993Talousvaliokunnan mietintö n:o 30 hallituksen esityksestä laiksi tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 135/1993

Eduskunta on lähettänyt 17 päivänä syyskuuta 1993 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 135 laiksi tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.

Esityksen johdosta on valiokunnassa ollut kuultavana lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriöstä.

Koska Sveitsi jää Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja koska Euroopan talousaluetta koskeva sopimus Liechtensteinin osalta tulee voimaan erikseen määrättävänä päivänä, lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maahantuojan vastuun poistumista koskevien säännösten soveltamisesta Sveitsiin ja Liechtensteiniin säädetään erikseen asetuksella.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esityksen johdosta. Valiokunta ehdottaakin kunnioittaen,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1993

―――――

Asian ratkaisevaan käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Louekoski, varapuheenjohtaja Björkenheim sekä jäsenet Jansson, Jurva, Jääskeläinen, Kekkonen, Kivelä, Korhonen, Koski, Laivoranta, J. Leppänen, Linnainmaa, Luhtanen, Paloheimo ja Vuoristo.

―――――