Ydinmateriaaleja koskeva raportointi, 23.9.1999YVL 6.10


Tämä ohje on voimassa 1.4.2000 alkaen toistaiseksi. Ohje kumoaa 23.11.1993 annetun ohjeen YVL 6.10. PDF-versio.


Valtuutusperusteet

Säteilyturvakeskus antaa ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaalien valvontaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset seuraavien lakien ja määräysten nojalla:

 • ydinenergialain (990/1987) 55 §:n 2 momentin 3 kohta
 • ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen (395/1991) 29 §
 • ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevan valtioneuvoston päätöksen (396/1991) 13 §
 • ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä koskevan valtioneuvoston päätöksen (397/1991) 11 §
 • ydinvoimalaitosten voimalaitosjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen (398/1991) 8 §
 • käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen (478/1999) 30 §.

Soveltamissäännöt

YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksen (395/1991) 27 §:ssä säädetyn periaatteen. Sen mukaan turvallisuuden edelleen parantamiseksi on toteutettava sellaiset toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehitys huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

Jos halutaan poiketa YVL-ohjeessa esitetyistä vaatimuksista, on Säteilyturvakeskukselle esitettävä muu hyväksyttävä menettelytapa tai ratkaisu, jolla saavutetaan YVL-ohjeessa esitetty turvallisuustaso.


1 Yleistä

Kansallisen ydinmateriaalivalvonnan keskeisiä menetelmiä ovat ydinmateriaalien kirjanpito ja raportointi. Niiden avulla Säteilyturvakeskuksella ja luvanhaltijalla on ajantasainen tieto ydinmateriaalien hankinnasta, tuonnista, viennistä, kuljetuksesta, käsittelystä, käytöstä ja varastoinnista. Nämä tiedot ovat tarpeen myös huolehdittaessa Suomen ja EU:n solmimien kansainvälisten ydinenergia-alan sopimusten velvoitteiden täyttämisestä.

Tässä ohjeessa esitetään yleiset periaatteet ja vaatimukset, joita ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten on noudatettava, kun ne raportoivat Säteilyturvakeskukselle ydinaineista ja muista ydinmateriaaleista sekä uraania ja toriumia sisältävistä malmeista ja malmirikasteista. Tätä raportointiohjetta sovelletaan myös sellaisiin ydinaineiden kansainvälisiin siirtoihin, jotka ovat jonkun muun ydinmateriaalien haltijan (esim. laboratoriot ja muut 'pienkäyttäjät') tai suomalaisen yrityksen vastuulla.

EU:n ydinmateriaalivalvonnasta on säädetty komission asetuksella N:o 3227/76, 19.10.1976 (muutettu asetuksilla N:o 220/90, 26.1.1990 ja N:o 2130/93, 27.7.1993). Tämä safeguards-asetus velvoittaa ydinaineidenhaltijat sekä uraania ja toriumia sisältävien malmien tuottajat ylläpitämään ydinaineiden kirjanpito- ja raportointijärjestelmää sekä toimittamaan EU:n safeguards-direktoraatille (Euratom) asetuksessa tarkemmin määritellyt tiedot ja raportit. Euratom vahvistaa jokaiselle materiaalitasealueelle ns. erityiset valvontasäännökset (Particular Safeguards Provisions, PSP), jotka sisältävät myös raportointia koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tässä ohjeessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon EU:n määräykset, joita on myös noudatettava. Ydinaineiden haltijoiden tulee toimittaa Säteilyturvakeskukselle kopiot kaikista ilmoituksista ja raporteista, jotka ne ovat toimittaneet EU:n safeguards-asetuksen perusteella komissiolle.

Euratom toimittaa osan luvanhaltijoilta saamistaan tiedoista edelleen Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA), joka toteuttaa ydinsulkusopimukseen (NPT) perustuvaa maailmanlaajuista ydinmateriaalivalvontaa. Edellä mainittuun sopimukseen liittyy ns. valvontasopimus, jonka EU:n ydinaseettomat maat, Euratom ja IAEA ovat solmineet (INFCIRC/193).

2 Määritelmät

Raportoinnilla tarkoitetaan tässä ohjeessa sitä, että Säteilyturvakeskukselle toimitetaan ennakkoilmoitukset sekä kirjanpito- ja toimintaraportit ydinaineista, muista ydinmateriaaleista sekä uraania ja toriumia sisältävistä malmeista ja malmirikasteista.

Ydinmateriaaleilla tarkoitetaan ydinaineita sekä sellaisia muita

 • aineita (esim. deuterium, grafiitti, Am-242, Cm-245, Cm-247, Cf-249, Cf-251)
 • laitteita (esim. ydinreaktorit ja niiden pääkomponentit sekä polttoaineen käsittelylaitteet)
 • laitteistoja (esim. rikastus- ja jälleenkäsittelylaitokset)
 • tietoaineistoja
 • sopimuksia

joilla on merkitystä ydinaseiden leviämisen kannalta (YEL 2 §, YEA 1 § kohta 8 ja 8 § sekä A-liite).

Ydinaineella tarkoitetaan ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvia erityisiä halkeamiskelpoisia aineita ja lähtöaineita, kuten uraania, toriumia ja plutoniumia (YEL 3 §, kohta 2 ja YEA 3 §).

Uraania ja toriumia sisältävää malmia on kivennäinen (YEA 2 §), jossa:

 1. uraanin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 1 kg tonnissa
 2. toriumin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 30 kg tonnissa, jollei kyse ole monatsiitista, tai suurempi kuin 100 kg tonnissa, jos kyse on monatsiitista.

Uraania ja toriumia sisältävää malmirikastetta (YEA 2 §) on malmista kemiallisin menetelmin ja kivennäisten jalostuksessa tavanomaisin fysikaalisin menetelmin tuotettu aine, joka ei sellaisenaan sovellu ydinpolttoaineen valmistukseen tai isotooppiseen rikastukseen, mutta jossa uraanin pitoisuus on suurempi kuin 1 kg tonnissa tai toriumin pitoisuus suurempi kuin 30 kg tonnissa (EU:n safeguards-asetuksessa malmirikastetta ei ole määritelty).

Ydinenergia-asetuksen mukaan uraania ja toriumia sisältävä malmi tai malmirikaste ei ole ydinainetta (YEA 3 §).

Tässä ohjeessa alkuperämaarajoituksella tarkoitetaan rajoitusta, joka aiheutuu Suomen ja jonkun toisen valtion tai valtioryhmän välisestä ydinenergia-alan sopimuksesta. Vastaavasti Euroopan yhteisöjen tekemästä sopimuksesta aiheutuvasta rajoituksesta käytetään nimitystä valvontasitoumus (obligation). (Ydinenergia-asetuksessa alkuperämaarajoitus tarkoittaa sekä Suomen että Euroopan yhteisöjen tekemästä sopimuksesta aiheutuvaa rajoitusta, 1 § kohta 5.)

3 Yleiset vaatimukset

Raportointia koskeva yleinen periaate on, että luvanhaltijan tulee raportoida ydinmateriaaleja koskevasta toiminnasta Säteilyturvakeskukselle niin kattavasti, että tietojen avulla voidaan ajantasaisesti

 • olla selvillä ydinmateriaaleja koskevista suunnitelmista
 • olla selvillä ydinmateriaalin kulloisestakin sijaintipaikasta
 • todeta, ettei ydinmateriaaleja käytetä ydinaseiden tai räjähteiden valmistukseen tai tuntemattomiin tarkoituksiin
 • todeta, että ydinmateriaaleja käytetään lupaehtojen ja määräysten mukaisesti
 • täyttää Suomen tai EU:n solmimien ydinenergia-alan kansainvälisten sopimusten velvoitteet.

Säteilyturvakeskukselle toimitettavien ennakkoilmoitusten perusteella voidaan päätellä toiminnan luvanvaraisuus, tehdä tarvittavat ilmoitukset ulkomaisille viranomaisille ja suunnitella tarkastustoimintaa. Toimintaa koskevat tiedot tulee vahvistaa Säteilyturvakeskukselle kirjanpito- ja toimintaraportein. Näiden ja vuosiraporttien perusteella Säteilyturvakeskus saa tarvittavat tiedot materiaalitasealueella olevasta ydinmateriaalista.

Kunkin materiaalitasealueen tai muun kirjanpitoyksikön (esim. ydinaineiden kansainväliset siirrot) yksityiskohtaiset kirjanpito- ja raportointiohjeet on esitettävä ydinmateriaalikäsikirjassa, jonka laatimisesta ja ylläpidosta huolehtii luvanhaltija. Käsikirjalle on hankittava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä.

Euratomille toimitettavien raporttien muotovaatimukset on esitetty komission asetuksessa N:o 3227/76. Samat vaatimukset koskevat myös Säteilyturvakeskukselle toimitettavia raportteja, ellei jäljempänä toisin mainita. Mikäli sama raportti tai ilmoitus tulee toimittaa sekä Euratomille että Säteilyturvakeskukselle, Säteilyturvakeskukselle riittää kopio Euratomille toimitettavasta raportista. Yhteenveto Säteilyturvakeskukselle toimitettavien raporttien sisällöstä ja toimitusajankohdista on liitteessä 2.

4 Teknisten perustietojen ilmoittaminen

Ydinaineiden haltijoiden on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle ja Euratomille laitoksen tekniset perustiedot (Basic Technical Characteristics, BTC) komission asetuksen liitteen I mukaisilla lomakkeilla. Tarkemmat ohjeet perustietojen toimittamisesta ja niiden päivittämisestä annetaan erityisissä valvontasäännöksissä ja ohjeessa YVL 6.9.

5 Toimintaohjelma

Ydinaineiden haltijoiden on toimitettava Säteilyturvakeskukselle ja Euratomille toimintaohjelma vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä, elleivät erityiset valvontasäännökset edellytä toisin. Toimintaohjelman tulee käsittää seuraavat kaksi vuotta tammikuun 1. päivästä alkaen. Sen tulee sisältää erityisesti seuraavalta 12 kuukaudelta seuraavat tiedot:

 • todellisen varastonmäärityksen ajankohta
 • suunniteltujen reaktorin seisokkien arvioidut ajankohdat
 • tuoreen tai säteilytetyn ydinaineen odotettavissa oleva vastaanotto tai lähetys; jokaisesta erästä on ilmoitettava lähettäjä ja vastaanottaja, nippujen tyyppi ja lukumäärä sekä aikataulu.

Suomalaisen yrityksen vastuulla olevien ydinaineiden (alkuperämaarajoituksen alaista tai Suomeen tuotavaksi tarkoitettua ydinainetta) kansainvälisistä siirroista on Säteilyturvakeskukselle toimitettava tiedoksi vuosisuunnitelma tammikuun loppuun mennessä.

6 Ennakkoilmoitukset

Säteilyturvakeskukselle ja Euratomille on tehtävä ennakkoilmoitus ydinmateriaalivalvontaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista. Tällaisia tapahtumia ovat esim. ydinaineen vastaanotto ja lähetys, vaihtolataus, todellisen varaston määritys, polttoainenipun eheyteen puuttuminen (nippujen purkaminen ja uudelleen kokoaminen), valvontalaitteiden eheyteen puuttuminen, reaktorin kannen avaaminen vaihtolatausten välisenä aikana sekä muut erityisissä valvontasäännöksissä määritellyt tapahtumat.

Ennakkoilmoitus (laitos, tapahtuma ja ajankohta) on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 40 vuorokautta ennen suunniteltua tapahtumaa tai välittömästi, kun toimenpide on todettu tarpeelliseksi. Suunnitelmien muutoksista on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. Lisäksi on toimitettava seuraavat tiedot:

 • ydinaineen lähetys ja vastaanotto; lähettäjä ja vastaanottaja, ydinaineen laatu ja määrä, alkuperämaarajoitus ja valvontasitoumus sekä tiedot käytettävistä siirtosäiliöistä ja niiden täyttöasteesta
 • ydinaineen vienti EU:n ydinaseettomien maiden ulkopuolelle ja tuonti EU:n ydinaseettomien maiden ulkopuolelta; EU:n safeguards-asetuksen 24 ja 25 artiklan edellyttämät tiedot
 • polttoainenipun eheyteen puuttuminen; käsiteltävien polttoainenippujen numerot ja alkuperämaarajoitukset
 • vaihtolataussuunnitelma, josta on ilmettävä seuraavat päivämäärät:
  • reaktorin pysäytys
  • valvontasinettien poisto
  • reaktorin paineastian kannen avaaminen
  • todellisen varaston määrittäminen
  • reaktorin paineastian kannen sulkeminen
  • reaktorin käynnistys.

Jos suomalaisen yrityksen omistamaa ydinainetta siirretään valtiosta toiseen, on yrityksen ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle siirrettävän ydinaineen määrä, laatu, alkuperämaarajoitus, Euratomin valvontasitoumus, vastaanottaja ja lähettäjä sekä siirron ajankohta. Ilmoitus on tehtävä 5 työpäivää ennen siirtoa.

7 Ydinaineiden kirjanpitoraportit

7.1 Yleiset vaatimukset

Ydinaineiden kirjanpitoraportteja ovat kirjanpitokirjoihin perustuvat ydinlaitosten varastomuutosraportit (Inventory Change Report, ICR), taseraportit (Material Balance Report, MBR), taseraporttien liitteenä toimitettavat varastoraportit (Physical Inventory Listing, PIL), kansainvälisiä siirtoja koskevat raportit ja vuosiraportit.

Raportit on laadittava raportointipäivänä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ja niitä voidaan myöhemmin tarvittaessa korjata. Kirjanpito ja raportointi on tehtävä ydinaine-erä-, alkuperämaarajoitus- ja valvontasitoumuskohtaisesti.

Ydinaineita koskevat kirjanpitoraportit on toimitettava Säteilyturvakeskukselle pääsääntöisesti sekä levykkeellä että paperikopiona. Säteilyturvakeskus voi tapauskohtaisesti hyväksyä myös muita lähetystapoja (esim. sähköposti). Tarkemmat ohjeet raporttien toimittamisesta levykkeellä tai sähköpostitse saa pyydettäessä Säteilyturvakeskuksesta.

7.2 Varastomuutosraportti

Varastomuutosraportti on laadittava kaikista materiaalitasealueella tapahtuvista ydinainevaraston muutoksista. Näitä ovat esim. ydinaineen tuonti, vastaanotto, vienti, lähetys, siirto säteilytetyksi jätteeksi, vahingossa tapahtunut hävikki, ydinaineluokan muutos, erän muutos sekä ydinmuutos (ennen: ydintuotanto ja ydintappio), josta raportoidaan vaihtolatauksen yhteydessä.

Varastomuutosraportissa tulee olla jokaisen ydinaine-erän yksilöinti- ja erätiedot, varastomuutospäivä sekä lähettävä ja vastaanottava materiaalitasealue tai vastaanottaja. Tiedot ilmoitetaan komission asetuksen N:o 3227/76 liitteessä II olevalla lomakkeella annettujen täyttöohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava kunkin erän (nipun) alkuperämaarajoitus ja tuonnin yhteydessä maahantuontiluvan numero (esim. saatekirjeessä).

Varastomuutosraporttiin on liitettävä jäljennös muuttuneista alkuperämaarajoituskohtaisista pääkirjoista ja tarvittaessa lyhyet selvitykset epätavallisista muutoksista sekä korjauksista. Polttoainenipun sauvojen poistosta tai vaihdosta tehtyyn varastomuutosraporttiin on liitettävä selvitys, josta ilmenevät sauvanvaihdossa olleiden polttoainenippujen ja sauvatelineiden numerot sekä vanhat ja uudet ydinainemäärät (sauvanvaihtoraportti).

Varastomuutosraportti (kopio Euratomille toimitetusta raportista täydennettynä em. tiedoilla) on toimitettava Säteilyturvakeskukselle kuukausittain, aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

7.3 Taseraportti ja varastolistaus

Taseraportti on laadittava todellisen ydinainevaraston määrityksen yhteydessä, ja sen on osoitettava varaston määritykseen perustuva materiaalitasealueen ydinainetase.

Taseraportin tulee sisältää

 • todellinen alkuvarasto
 • varastomuutokset tapahtumakohtaisina summina
 • kirjanpidollinen loppuvarasto
 • lähettäjän ja vastaanottajan ilmoitusten väliset eroavuudet
 • tarkistettu kirjanpidollinen loppuvarasto
 • todellinen loppuvarasto
 • kirjaamaton materiaali.

Taseraporttiin on liitettävä todellisen varaston määrityksen yhteydessä laadittu yksikkökohtainen varastolistaus (PIL), jossa ydinaine-erien tiedot kussakin varastopaikassa (key measurement point, KMP) on lueteltava erikseen.

Taseraportti ja varastolistaus tehdään komission asetuksen N:o 3227/76 liitteiden III ja IV mukaisilla lomakkeilla, minkä lisäksi on ilmoitettava kunkin erän (nipun) alkuperämaarajoitus. Raportit on toimitettava Säteilyturvakeskukselle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun todellinen varasto on määritetty. Raporttien liitteenä on toimitettava kopiot pääkirjoista (myös alkuperämaarajoitus- ja valvontasitoumuskohtaiset pääkirjat).

7.4 Kansainvälisiä ydinainesiirtoja koskevat raportit

Suomalaisen yrityksen, jonka omistamaa ydinainetta siirretään valtiosta toiseen tai joka vastaanottaa tai luovuttaa ydinainetta ulkomailla, tulee kahden viikon kuluessa tapahtumasta vahvistaa Säteilyturvakeskukselle toimitetun ydinaineen määrä, laatu, alkuperämaarajoitus, Euratomin valvontasitoumus sekä toimituspaikka ja ajankohta.

7.5 Vuosiraportti

Kullekin materiaalitasealueelle on määritettävä vuosittain kirjanpidollinen varasto, joka vastaa varastotilannetta kyseisen vuoden lopussa eli 31.12. Vuosiraportista tulee ilmetä alkuperämaarajoitusten alaiset ydinainetaseet, ja siihen on liitettävä jäljennökset alkuperämaarajoitus- ja valvontasitoumuskohtaisista pääkirjoista (tapahtumat kuluneelta vuodelta). Lisäksi raporttiin on liitettävä selvitys, josta ilmenevät ydinmateriaalikirjanpidon kannalta oleelliset tapahtumat ja toiminta kuluneelta vuodelta. Ilmoitettavia tapahtumia ovat mm. polttoaineen tuonti, vienti, siirto laitokselle ja sieltä pois, vaihtolataus ja varastomääritys sekä polttoainenippujen tarkastus ja korjaus (eheyteen puuttuminen). Vuosiraporttiin on myös liitettävä (sisäisestä) ydinmateriaalikirjanpito- ja valvontajärjestelmän tarkastuksesta laadittu pöytäkirja. Vuosiraportit on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 15.1. mennessä.

Vastaava raportti on toimitettava myös ulkomailla tapahtuneista ydinaineiden toimituksista ja siirroista.

8 Raportit muista ydinmateriaaleista sekä uraania ja toriumia sisältävistä malmeista ja malmirikasteista

Muiden ydinmateriaalien (ei-ydinaineet, laitteet, laitteistot ja tietoaineistot) tuonnista, viennistä ja luovutuksesta sekä uraania ja toriumia sisältävien malmien ja malmirikasteiden maahantuonnista ja maastaviennistä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle kahden viikon kuluessa tapahtumapäivästä. Ilmoituksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: lähettäjä tai luovuttaja, vastaanottaja, ajankohta sekä ydinmateriaalin laatu ja määrä.

Luvanhaltijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle luettelo laitoksella olevista muista ydinmateriaaleista viimeistään kunkin vuoden tammikuun 15. päivään mennessä (paitsi ydinaineista). Samoin uraani- tai toriummalmin tuottajan on ilmoitettava, kuinka paljon kaivoksesta on edellisen vuoden aikana lähetetty uraania tai toriumia sisältävää malmia tai malmirikastetta (komission asetuksen liite VII). Ilmoitus on tehtävä tammikuun loppuun mennessä.

9 Toimintaraportit

9.1 Yleiset vaatimukset

Toimintaraportteja ovat vuosiraportin yhteydessä toimitettava selvitys kuluneen vuoden toiminnasta, ydinmateriaalikirjanpito- ja valvontajärjestelmän sisäisen tarkastuksen pöytäkirja (kohta 7.5.) sekä ydinmateriaalivalvontaan liittyvistä tapahtumista tehtävät erikoisraportit.

Toimintaraportit on toimitettava kirjeitse. Kiireellisissä tapauksissa tiedot toimitetaan alustavasti telekopiona.

9.2 Erikoisraportit

Erikoisraportti on tehtävä ydinmateriaalivalvontaan liittyvässä toiminnassa sattuneesta poikkeuksellisesta tapahtumasta. Tällaiset tapahtumat on määritelty ohjeessa YVL 1.5, EU:n asetuksessa (17 §) ja erityisissä valvontasäännöksissä. Niitä ovat esim. puuttuminen IAEA:n, Euratomin tai Säteilyturvakeskuksen valvontalaitteisiin ilman asianomaisten viranomaisten läsnäoloa tai vaadittavaa ennakkoilmoitusta, ydinmateriaalin katoaminen tai sen epäily, polttoainenipun fyysisen eheyden vaurioituminen vahingon seurauksena tai laitoksella tapahtunut rakenteellinen muutos, jonka seurauksena ydinaineiden valvontajärjestelmän ulkopuolinen siirto on tullut mahdolliseksi. Raportissa tulee selvittää tapahtuman ajankohta, tapahtuman syyt ja erityispiirteet sekä kadonneen ydinmateriaalin määrä ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty tapahtuman selvittämiseksi.

Poikkeuksellisesta tapahtumasta on ilmoitettava välittömästi Säteilyturvakeskukseen ja käytettävissä olevat lisätiedot tapahtumasta on annettava mahdollisimman pikaisesti.

Erikoisraportti tulee toimittaa Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Mikäli tapahtuma edellyttää pitkäaikaisia selvityksiä, alustava raportti tulee toimittaa em. määräajan kuluessa ja puuttuvat selvitykset viipymättä, kun ne on saatu valmiiksi.


Liite 1

Ydinmateriaalivalvontaan liittyvät määräykset ja kansainväliset sopimukset

 1. Ydinenergialaki 11.12.1987/990.
 2. Ydinenergia-asetus 12.2.1988/161.
 3. Ydinaseiden leviämisen estämistä koskeva sopimus 204/70 (SopS 11/70).
 4. EU:n ydinaseettomien jäsenmaiden, Euratomin ja IAEA:n välinen valvontasopimus (INFCIRC/193), 14.9.1997. Suomen osalta voimassa 1.10.1995 alkaen. Sopimukseen sisältyvät liitännäisjärjestelyt (Subsidiary Arrangements), jotka koostuvat yleisestä osasta ja laitoskohtaisista liitteistä (Facility Attachments). Laitoskohtaiset liitteet eivät toistaiseksi ole voimassa.
 5. Euratomin perustamissopimus 25.3.1957 ja siihen tehdyt muutokset:
  • Asetus N:o 5, perustamissopimuksen liitteen VI luettelon muuttamisesta, 22.12.1958
  • Asetus N:o 9, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 197 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen malmien pitoisuuksien määrittämisestä, 2.2.1960.
 6. Komission asetus (Euratom) N:o 3227/76, 19.10.1976 ja siihen tehdyt muutokset:
  • Komission asetus (Euratom) N:o 220/90, 26.1.1990 (uusi varastomuutoskoodi MP)
  • Komission asetus (Euratom) N:o 2130/93, 27.7.1993 (uusia laitoksia koskevat perustyyppitiedot ja Euratomin saamien tietojen toimittaminen edelleen IAEA:lle).
 7. Suomen tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä 123/69 (SopS 16/69).
 8. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation (solmittu Neuvostoliiton kanssa) välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä 577/69 (SopS 39/69).
 9. Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä 580/70 (SopS 41/70).
 10. Ruotsin kanssa tehty sopimus, joka koskee ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian ja laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja 312/83 (SopS 20/83).
 11. Suomen tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen sopimus Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käytöstä 644/76 (SopS 43/76). Korvattu soveltuvin osin Euratomin ja Kanadan vastaavalla sopimuksella 21.12.1995.
 12. Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamisesta tehty sopimus 587/84 (SopS 43/84).
 13. Suomen tasavallan hallituksen ja Australian hallituksen välinen ydinmateriaalien siirtoa Suomen ja Australian välillä koskeva sopimus 159/80 (SopS 2/80). Sopimuksen liittäminen osaksi Euratom-AS-sopimusta on meneillään.
 14. Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välinen yhteistyösopimus 295/92 (SopS 37/92). Sopimus on 12.4.1996 korvattu Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välisellä yhteistyösopimuksella ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä (Euratom-USA-sopimus).
 15. Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of Canada of 6 October 1959 for cooperation in peaceful uses of atomic energy.
 16. Agreement between the Government of Australia and the European Atomic Energy Community concerning transfers of nuclear material from Australia to the European Atomic Energy Community (Official Journal of the European Communities No L 281 of October 1982).
 17. Agreement for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy between the European Atomic Energy Community and the United States of America signed at Brussels on 7 November 1995 and 29 March 1996.

Liite 2

Raporttien toimitusajankohdat säteilyturvakeskukseen

Raportti Toimitusajankohta Sisältö (katso ohjeen kohta)
Ydinaineet Varastomuutosraportti (ICR) Kuukausittain 15. päivään mennessä 7.2
Taseraportti (MBR) 30 vrk varastomäärityksestä 7.3
Varastolistaus (PIL) Taseraportin liitteenä 7.3
Kansainvälisiä ydinainesiirtoja koskevat raportit 2 viikon kuluessa tapahtumapäivästä 7.4
Vuosiraportti 15.1. mennessä 7.5/ kuluneen vuoden ohjelma ja kirjanpitojärjestelmän tarkastus pöytäkirja
Muut ydinmateriaalit (ei-ydinaineet, laitteet, laitteistot ja tietoaineistot) Luettelo ydinmateriaaleista 15.1. mennessä 8
Maahantuonti, vienti ja luovutus Kahden viikon kuluessa tapahtumapäivästä 8
Malmit ja malmirikasteet Vuoden aikana lähetettyjen aineiden määrä 31.1. mennessä 8
Maahantuonti ja vienti Kahden viikon kuluttua tapahtumapäivästä 8
Ennakkoilmoitukset Ydinaineiden lähetys ja vastaanotto, vaihtolataus, todellisen varaston määritys, polttoainenipun eheyteen puuttuminen, valvontalaitteen eheyteen puuttuminen, muut PSP:ssä mainitut asiat 40 vrk ennen tapahtumaa 6
Ydinaineen vienti ja tuonti (yksityiskohdat) EU:n safeguards-asetuksen 24 ja 25 artiklojen mukaan 6
Kansainväliset ydinainesiirrot 5 työpäivää ennen tapahtumaa 6
Toimintaraportit Erikoisraportti (Ilmoitus ja raportointi) välittömästi 9