Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta, 12.9.2013ST 1.5

Tämä ohje on voimassa 1.11.2013 alkaen toistaiseksi. Ohje korvaa 1.7.1999 annetun ohjeen ST 1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Helsinki 2013
ISSN 0789-4368
ISBN 978-952-478-797-0 (nid.)
Erweko Oy/Oulu 2013
ISBN 978-952-478-798-7 (pdf)
ISBN 978-952-478-799-4 (html)

Valtuutusperuste

Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST-ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään.

Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet), säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla.

Tämä ohje sisältää neuvoston direktiivin 96/29/Euratom; EYVL N:o L 159, 29.6.1996, s. 1 täytäntöönpanoon liittyviä vaatimuksia.

1 Yleistä

Säteilyn käytön keskeisin valvontamuoto on turvallisuuslupa. Säteilylaissa on tietyt toiminnot vapautettu turvallisuusluvasta. Näiden toimintojen lisäksi Säteilyturvakeskus voi tietyin ehdoin päätöksellään vapauttaa turvallisuusluvasta muunkinlaisen säteilyn käytön. Luvasta vapauttamisen yhteydessä kyseinen säteilyn käyttö voidaan määrätä ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle ja säteilyn käyttöön liittyvät säteilylaitteet rekisteröitäväksi Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin.

Tässä ohjeessa esitetään kriteerit ja vaatimukset, joiden täyttyessä Säteilyturvakeskus voi vapauttaa säteilyn käytön turvallisuusluvasta. Ohjeessa esitetään myös radioaktiivisten aineiden vapaarajat ja radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajat, joita sovelletaan radioaktiivisten materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja jätteenä hävittämiseen silloin, kun radioaktiiviset materiaalit vapautetaan kaikesta jatkovalvonnasta. Lisäksi ohjeessa esitetään milloin ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta ilman Säteilyturvakeskuksen erillistä päätöstä.

Tämä ohje ei koske toimintaa, jonka yh­teydessä käsitellään tai pidetään hallussa vain luonnon radioaktiivisia materiaaleja.

Tämä ohje ei koske ydinenergian käyttöä.

Luonnollinen taustasäteily, jonka aiheuttajana ovat avaruussäteily maanpinnan tasossa, luonnontilassa olevan maankuoren sisältämät radioaktiiviset aineet ja kehossa luonnostaan olevat radioaktiiviset aineet, ei kuulu säteilylainsäädännön piiriin.

Ohjetta koskevat määritelmät ovat liitteessä A.

Turvallisuusluvasta ja sen myöntämisestä säädetään säteilylain (592/1991) 16 §:ssä. Eräiden toimintojen vapauttamisesta turvallisuusluvasta, Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa luvasta muunkinlainen säteilyn käyttö ja luvasta vapautetun toiminnan ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle säädetään säteilylain 17 §:ssä. Luvasta vapautettujen säteilylaitteiden ilmoittamisesta Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin säädetään säteilyasetuksen (1512/1991) 20 §:ssä.

Luonnon radioaktiivisiin materiaaleihin liittyvää toimintaa koskevista ilmoituksista on säädetty säteilyasetuksen 29 §:ssä.

Ydinenergian käytöstä ja tarvittavista ilmoituksista on säädetty ydinenergialaissa (990/1987) ja ydinenergia-asetuksessa (161/1988).

2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö

2.1 Yleiset vaatimukset

Säteilyn käyttö voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta, jos se ei aiheuta terveydellistä haittaa tai vaaraa. Vapauttaakseen säteilyn käytön turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen on voitava riittävän luotettavasti varmistua siitä, että

 • ihmisille aiheutuvat säteilyriskit ovat niin vähäiset, että kyseiseen säteilyn käyttöön ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa turvallisuuslupamenettelyä
 • kyseisestä toiminnasta väestölle aiheutuva säteilyaltistus on kokonaisuudessaan niin pieni, ettei toimintaa vallitsevissa olosuhteissa ole tarkoituksenmukaista sisällyttää valvonnan piiriin
 • säteilysuojelun kannalta toiminnasta aiheutuva altistus on jo itsessään merkityksetöntä ja todennäköisyys, että toiminnasta aiheutuisi tilanteita, joiden johdosta edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisi, on merkityksetön.

Seuratessaan näiden peruskriteerien täyttymistä Säteilyturvakeskus arvioi liitteessä B esitettyjen lisävaatimusten täyttymistä.

Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa säteilyn käyttö turvallisuusluvasta säädetään säteilylain 17 §:ssä.

Päätökset turvallisuusluvasta vapautetuista toiminnoista on esitetty Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla.

2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä toiminta

Säteilyturvakeskus voi oikeutus- ja optimointitarkastelun perusteella vapauttaa toiminnan turvallisuusluvasta, vaikka kaikki kohdassa 2.1 esitetyt kriteerit ja liitteessä B esitetyt lisävaatimukset eivät täyttyisikään. Tällöin toiminta määrätään ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle. Luvasta vapauttamispäätöksessä määrätään tällöin myös mahdollisesta rekisteröintitarpeesta.

Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa säteilyn käyttö turvallisuusluvasta tietyin ehdoin ja määrätä se ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle säädetään säteilylain 17 §:ssä.

Vapautettujen laitteiden rekisteröimisestä Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin säädetään säteilyasetuksen 20 §:ssä.

Päätökset turvallisuusluvasta vapautetuista, ilmoitusta edellyttävistä toiminnoista on esitetty Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla.

3 Radioaktiivisten aineiden vapautettu käyttö

3.1 Vapaarajat

Radioaktiivisen aineen käyttöön ei tarvita turvallisuuslupaa, jos toiminnassa käytettävän radioaktiivisen aineen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus on pienempi tai yhtä suuri kuin kyseiselle radionuklidille asetettu vapaaraja. Vapaarajan alittavista radioaktiivisista aineista on kuitenkin pidettävä kirjaa.

Radioaktiivisten aineiden aktiivisuuden tai aktiivisuuspitoisuuden vapaarajat on radionuk­lideittain esitetty liitteessä C. Eräille radionuk­lideilla merkityille yhdisteille, joille vapaaraja määräytyy sisäisestä säteilystä aiheutuvan altistuksen perusteella (esim. tritioitu tymidiini), Säteilyturvakeskus voi vahvistaa vapaarajat liitteessä C esitettyjä arvoja pienemmiksi. Liitteessä D on esitetty radioaktiiviset hajoamissarjat, joissa vapaarajoja määritettäessä on jo otettu huomioon tytärnuklidien esiintyminen pysyvässä tasapainossa emonuklidin kanssa. Niille radionuklideille, joita ei ole mainittu liitteessä C, vapaarajat vahvistaa tarvittaessa Säteilyturvakeskus turvallisuusluvasta vapauttamisen peruskriteerejä noudat­taen.

Kun kyseessä on radionuklidiseos tai useampi kuin yksi radionuklidi, säteilyn käyttöä varten ei tarvita turvallisuuslupaa eikä siitä tarvitse tehdä ilmoitusta, jos seuraava ehto toteutuu:

21438.png          (1)

jossa

A k on radionuklidin k aktiivisuus
A E,k on aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k
C k on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus
C E,k on aktiivisuuspitoisuuden vapaaraja radionuklidille k.

Ehdon toteutumista on seurattava pitämällä kirjaa vapaarajan alittavista radioaktiivisista aineista.

Vapaarajat on annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksessä 5/3020/2013.

3.2 Toiminnat, joissa vapaarajoja ei sovelleta

Vapaarajoja ei sovelleta säteilyn käyttöön, kun kyseessä ovat seuraavat toiminnat:

 • säteilylain 38 §:ssä tarkoitettu säteilyn lääketieteellinen käyttö
 • radioaktiivisten lääkkeiden valmistus, kauppa sekä tuonti ja vienti
 • radioaktiivisten aineiden antaminen eläimille diagnostiikassa, hoidossa tai tutkimustarkoituksessa
 • radioaktiivista ainetta sisältävien kulutustavaroiden valmistus, markkinoille saattaminen, kauppa sekä tuonti ja vienti.

Edellä mainittuja toimintoja varten on oltava aina turvallisuuslupa, mikäli kyseessä ei ole kulutustavarana käytettävä säteilylähde, jonka käytön Säteilyturvakeskus on vapauttanut erillispäätöksellä turvallisuusluvasta.

Vapaarajoja ei sovelleta luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien materiaalien hyödyntämiseen.

3.3 Radioaktiivisen materiaalin uudelleenkäyttö, kierrätys ja hävittäminen jätteenä

Turvallisuuslupamenettelyn tai ilmoitusvelvollisuuden alaisista toiminnoista peräisin olevien radioaktiivisten materiaalien uudelleenkäytölle, kierrätykselle ja jätteenä hävittämiselle on haettava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnässä päätetään, voidaanko kyseiset materiaalit vapauttaa kaikesta jatkovalvonnasta. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää ei tarvita, jos uudelleenkäytettävän, kierrätettävän tai jätteenä hävitettävän radioaktiivisen mate­riaalin aktiivisuuspitoisuus on pienempi tai yhtä suuri kuin kyseiselle radionuklidille asetettu vapauttamisraja. Radionuklidikohtaiset vapauttamisrajat on esitetty liitteessä E. Liitteessä D on esitetty radioaktiiviset hajoamissarjat, joissa vapaarajoja määritettäessä on jo otettu huomioon tytärnuklidien esiintyminen pysyvässä tasapainossa emonuklidin kanssa. Niille radionuklideille, joita ei ole mainittu liitteessä E, vapauttamisrajat vahvistaa tarvittaessa Säteilyturvakeskus.

Jos radioaktiivinen materiaali sisältää useita eri radionuklideita, ei hyväksyntää tarvita, jos seuraava ehto toteutuu:

21446.png          (2)

jossa

C k on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus
C C,k on vapauttamisraja radionuklidille k.

Vaatimukset radioaktiivisten jätteiden käsittelylle annetaan ohjeessa ST 6.2.

Vapauttamisrajat on annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksessä 4/3020/2013.

4 Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden vapautettu käyttö

Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavan laitteen käyttö ei edellytä turvallisuuslupaa eikä siitä tarvitse ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle, jos kyseessä on laite,

 • jossa ei ole yli 5 kV:n jännitteellä toimivia osia
 • joka toimii enintään 30 kV:n jännitteellä ja joka ei aiheuta missään kohdassa 10 cm:n etäisyydellä laitteen luoksepäästävistä pinnoista suurempaa annosnopeutta kuin 1 µSv/h.

Ionisoivaa säteilyä alle 5 kV:n jännitteellä tuottavien sähköisten laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen päätöksellä 7/3020/2013.

Ionisoivaa säteilyä alle 30 kV:n jännitteellä tuottavien sähköisten laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen päätöksellä 6/3020/2013.

Kirjallisuutta

 1. Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnor­mien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, 29.6.1996.
 2. National Radiological Protection Board. Exempt Concentrations and Quantities for Radionuclides not Included in the European Basic Safety Standards Directive. NRPB Report R306. Didcot: NRPB; 1999.
 3. International Atomic Energy Agency. Application of the concepts of exclusion, exemption and clearance. IAEA Safety Standards Series. Safety Guide RS-G-1.7. Vienna: IAEA; 2004.

Liite A

Määritelmät

Vapaaraja (excemption value)

Radioaktiivisen aineen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus, jolloin aineen käyttöön ei tarvita turvallisuuslupaa eikä käytöstä tarvitse tehdä ilmoitusta.

Vapauttamisraja (clearance level)

Turvallisuuslupamenettelyn tai ilmoitusvelvollisuuden alaisista toiminnoista sivutuotteena syntyvien kiinteiden radioaktiivisten materiaalien aktiivisuuspitoisuus, jolloin materiaalin loppusijoitus, kierrätys tai uudelleenkäyttö on vapautettu kaikesta valvonnasta, eikä se vaadi erillistä hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta.

Radioaktiivinen aine (radioactive substance)

Aine, joka hajoaa itsestään ja lähettää ionisoivaa säteilyä.

Radioaktiivinen materiaali (radio­active material)

Kiinteä aine, joka sisältää radioaktiivista ainetta tai on kontaminoitunut radioaktiivisella aineella.

Liite B

Lisävaatimukset säteilyn käytön vapauttamiselle turvallisuusluvasta

Säteilyn käyttö voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta kohdassa 3.1 esitettyjä peruskriteerejä noudattaen, jos seuraavat lisävaatimukset täyttyvät kaikissa mahdollisissa olosuhteissa:

 • Käytettävä säteilylaite ei missään kohdassa 10 cm:n etäisyydellä laitteen luoksepäästävistä pinnoista aiheuta suurempaa annosnopeutta kuin 1 µSv/h.
 • Toiminnasta aiheutuva efektiivinen annos kenelle tahansa ihmiselle on enintään 10 µSv vuodessa.
 • Toiminnasta aiheutuva väestön kollektiivinen efektiivinen annos on enintään 1 manSv vuodessa.
 • Toiminnan tuottaman säteilyaltistuksen arvioiminen ei edellytä yksittäistapausten tutkimista, ja toiminta toteutetaan noudattaen säteilylainsäädännön määräyksiä.

Jos vapautettavaan säteilyn käyttöön liittyy laite, joka sisältää vapaarajan ylittävän määrän radioaktiivista ainetta, on laitteen lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:

 • radioaktiivinen aine on umpilähde
 • Säteilyturvakeskus on määritellyt radioaktiivisen aineen loppusijoitusta koskevat ehdot.

Säteilyturvakeskus voi vapauttaa turvallisuusluvasta muunkinlaisen säteilyn käytön silloin, kun Säteilyturvakeskuksen tekemä oikeutus- ja optimointitarkastelu osoittaa, että säteilyn käytön vapauttaminen on parempi vaihtoehto kuin turvallisuuslupamenettely.

Liite C

Radioaktiivisten aineiden vapaarajat

Radionuklidi Vapaaraja
Aktiivisuus
(Bq)
Aktiivisuus-
pitoisuus
(Bq/g) *)
H-3 10 9 10 6
Be-7 10 7 10 3
C-11 10 6 10
C-14 10 7 10 4
N-13 10 9 10 2
O-15 10 9 10 2
F-18 10 6 10
Na-22 10 6 10
Na-24 10 5 10
Mg-28 10 5 10
Si-31 10 6 10 3
P-32 10 5 10 3
P-33 10 8 10 5
S-35 10 8 10 5
Cl-36 10 6 10 4
Cl-38 10 5 10
Ar-37 10 8 10 6
Ar-41 10 9 10 2
K-40 10 6 10 2
K-42 10 6 10 2
K-43 10 6 10
Ca-45 10 7 10 4
Ca-47 10 6 10
Sc-46 10 6 10
Sc-47 10 6 10 2
Sc-48 10 5 10
V-48 10 5 10
Cr-51 10 7 10 3
Mn-51 10 5 10
Mn-52 10 5 10
Mn-52m 10 5 10
Mn-53 10 9 10 4
Mn-54 10 6 10
Mn-56 10 5 10
Fe-52 10 6 10
Fe-55 10 6 10 4
Fe-59 10 6 10
Co-55 10 6 10
Co-56 10 5 10
Co-57 10 6 10 2
Co-58 10 6 10
Co-58m 10 7 10 4
Co-60 10 5 10
Co-60m 10 6 10 3
Co-61 10 6 10 2
Co-62m 10 5 10
Ni-59 10 8 10 4
Ni-63 10 8 10 5
Ni-65 10 6 10
Cu-64 10 6 10 2
Cu-67 106 10 2
Zn-65 10 6 10
Zn-69 10 6 10 4
Zn-69m 10 6 10 2
Ga-67 10 6 10 2
Ga-72 10 5 10
Ge-68 10 5 10
Ge-71 10 8 10 4
As-73 10 7 10 3
As-74 10 6 10
As-76 10 5 10 2
As-77 10 6 10 3
Se-73 10 6 10
Se-75 10 6 10 2
Br-75 10 6 10
Br-76 10 5 10
Br-82 10 6 10
Kr-74 10 9 10 2
Kr-76 10 9 10 2
Kr-77 10 9 10 2
Kr-79 10 5 10 3
Kr-81 10 7 10 4
Kr-83m 10 12 10 5
Kr-85 10 4 10 5
Kr-85m 10 10 10 3
Kr-87 10 9 10 2
Kr-88 10 9 10 2
Rb-81 10 6 10
Rb-86 10 5 10 2
Sr-85 10 6 10 2
Sr-85m 10 7 10 2
Sr-87m 10 6 10 2
Sr-89 10 6 10 3
Sr-90 + 10 4 10 2
Sr-91 10 5 10
Sr-92 10 6 10
Y-88 10 6 10
Y-90 10 5 10 3
Y-91 10 6 10 3
Y-91m 10 6 10 2
Y-92 10 5 10 2
Y-93 10 5 10 2
Zr-93 + 10 7 10 3
Zr-95 10 6 10
Zr-97 + 10 5 10
Nb-93m 10 7 10 4
Nb-94 10 6 10
Nb-95 10 6 10
Nb-97 10 6 10
Nb-98 10 5 10
Mo-90 10 6 10
Mo-93 10 8 10 3
Mo-99 10 6 10 2
Mo-101 10 6 10
Tc-95m 10 6 10
Tc-96 10 6 10
Tc-96m 10 7 10 3
Tc-97 10 8 10 3
Tc-97m 10 7 10 3
Tc-99 10 7 10 4
Tc-99m 10 7 10 2
Ru-97 10 7 10 2
Ru-103 10 6 10 2
Ru-105 10 6 10
Ru-106 + 10 5 10 2
Rh-103m 10 8 10 4
Rh-105 10 7 10 2
Pd-103 10 8 10 3
Pd-109 10 6 10 3
Ag-105 10 6 10 2
Ag-108m + 10 6 10
Ag-110m 10 6 10
Ag-111 10 6 10 3
Cd-109 10 6 10 4
Cd-115 10 6 10 2
Cd-115m 10 6 10 3
In-111 10 6 10 2
In-113m 10 6 10 2
In-114m 10 6 10 2
In-115m 10 6 10 2
Sn-113 10 7 10 3
Sn-117m 10 6 10 2
Sn-121 10 7 10 5
Sn-125 10 5 10 2
Sb-122 10 4 10 2
Sb-124 10 6 10
Sb-125 10 6 10 2
Te-123m 10 7 10 2
Te-125m 10 7 10 3
Te-127 10 6 10 3
Te-127m 10 7 10 3
Te-129 10 6 10 2
Te-129m 10 6 10 3
Te-131 10 5 10 2
Te-131m 10 6 10
Te-132 10 7 10 2
Te-133 10 5 10
Te-133m 10 5 10
Te-134 10 6 10
I-123 10 7 10 2
I-124 106 10
I-125 10 6 10 3
I-126 10 6 10 2
I-129 10 5 10 2
I-130 10 6 10
I-131 10 6 10 2
I-132 10 5 10
I-133 10 6 10
I-134 10 5 10
I-135 10 6 10
Xe-131m 10 4 10 4
Xe-133 10 4 10 3
Xe-135 10 10 10 3
Cs-129 10 5 10 2
Cs-131 10 6 10 3
Cs-132 10 5 10
Cs-134m 10 5 10 3
Cs-134 10 4 10
Cs-135 10 7 10 4
Cs-136 10 5 10
Cs-137 + 10 4 10
Cs-138 10 4 10
Ba-131 10 6 10 2
Ba-133 10 6 10 2
Ba-140 + 10 5 10
La-140 10 5 10
Ce-139 10 6 10 2
Ce-141 10 7 10 2
Ce-143 10 6 10 2
Ce-144 + 10 5 10 2
Pr-142 10 5 10 2
Pr-143 10 6 10 4
Nd-147 10 6 10 2
Nd-149 10 6 10 2
Pm-147 10 7 10 4
Pm-149 10 6 10 3
Sm-147 10 4 10
Sm-151 10 8 10 4
Sm-153 10 6 10 2
Eu-152 10 6 10
Eu-152m 10 6 10 2
Eu-154 10 6 10
Eu-155 10 7 10 2
Gd-153 10 7 10 2
Gd-159 10 6 10 3
Tb-160 10 6 10
Dy-165 10 6 10 3
Dy-166 10 6 10 3
Ho-166 10 5 10 3
Ho-166m 10 6 10
Er-161 10 6 10
Er-169 10 7 10 4
Er-171 10 6 10 2
Tm-170 10 6 10 3
Tm-171 10 8 10 4
Yb-169 10 7 10 2
Yb-175 10 7 10 3
Lu-177 10 7 10 3
Hf-181 10 6 10
Ta-182 10 4 10
W-181 10 7 10 3
W-185 10 7 10 4
W-187 10 6 10 2
W-188 10 5 10 2
Re-186 10 6 10 3
Re-188 10 5 10 2
Os-185 10 6 10
Os-191 10 7 10 2
Os-191m 10 7 10 3
Os-193 10 6 10 2
Ir-190 10 6 10
Ir-192 10 4 10
Ir-194 10 5 10 2
Pt-191 10 6 10 2
Pt-193m 10 7 10 3
Pt-197 10 6 10 3
Pt-197m 10 6 10 2
Au-198 10 6 10 2
Au-199 10 6 10 2
Hg-195m 10 6 10 2
Hg-197 10 7 10 2
Hg-197m 10 6 10 2
Hg-203 10 5 10 2
Tl-200 10 6 10
Tl-201 10 6 10 2
Tl-202 10 6 10 2
Tl-204 10 4 10 4
Pb-203 10 6 10 2
Pb-210 + 10 4 10
Pb-212 + 10 5 10
Bi-206 10 5 10
Bi-207 10 6 10
Bi-210 10 6 10 3
Bi-212 + 10 5 10
Bi-213 10 6 10 2
Po-203 10 6 10
Po-205 10 6 10
Po-207 10 6 10
Po-210 10 4 10
At-211 10 7 10 3
Rn-220 + 10 7 10 4
Rn-222 + 10 8 10
Ra-223 + 10 5 10 2
Ra-224 + 10 5 10
Ra-225 10 5 10 2
Ra-226 + 10 4 10
Ra-227 10 6 10 2
Ra-228 + 10 5 10
Ac-225 10 4 10
Ac-227 10 3 0,1
Ac-228 10 6 10
Th-226 + 10 7 10 3
Th-227 10 4 10
Th-228 + 10 4 1
Th-229 + 10 3 1
Th-230 10 4 1
Th-231 10 7 10 3
Th-232sec 10 3 1
Th-234 + 10 5 10 3
Pa-230 10 6 10
Pa-231 10 3 1
Pa-233 10 7 10 2
U-230 + 10 5 10
U-231 10 7 10 2
U-232 + 10 3 1
U-233 10 4 10
U-234 10 4 10
U-235 + 10 4 10
U-236 10 4 10
U-237 10 6 10 2
U-238 + 10 4 10
U-238sec 10 3 1
U-239 10 6 10 2
U-240 10 7 10 3
U-240 + 10 6 10
Np-237 + 10 3 1
Np-239 10 7 10 2
Np-240 10 6 10
Pu-234 10 7 10 2
Pu-235 10 7 10 2
Pu-236 10 4 10
Pu-237 10 7 10 3
Pu-238 10 4 1
Pu-239 10 4 1
Pu-240 10 3 1
Pu-241 10 5 10 2
Pu-242 10 4 1
Pu-243 10 7 10 3
Pu-244 10 4 1
Am-241 10 4 1
Am-242 10 6 10 3
Am-242m + 10 4 1
Am-243 + 10 3 1
Cm-242 10 5 10 2
Cm-243 10 4 1
Cm-244 10 4 10
Cm-245 10 3 1
Cm-246 10 3 1
Cm-247 10 4 1
Cm-248 10 3 1
Bk-249 10 6 10 3
Cf-246 10 6 10 3
Cf-248 10 4 10
Cf-249 10 3 1
Cf-250 10 4 10
Cf-251 10 3 1
Cf-252 10 4 10
Cf-253 10 5 10 2
Cf-254 10 3 1
Es-253 10 5 10 2
Es-254 10 4 10
Es-254m 10 6 10 2
Fm-254 10 7 10 4
Fm-255 10 6 10 3

Lisäyksellä ” +” tai ”sec” merkityt nuklidit ovat emonuklideja, jotka ovat tasapainossa liitteessä D lueteltujen vastaavien tytärnuklidien kanssa. Näissä tapauksissa vapaarajat viittaavat vain emonuklidiin, mutta niissä on otettu huomioon myös tytärnuklidin tai nuklidien mukanaolo.

*) Vapaarajojen aktiivisuuspitoisuuksia ei sovelleta suuriin materiaalieriin (> 1 000 kg).

Lähteet:

 1. Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnor­mien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, 29.6.1996.
 2. National Radiological Protection Board. Exempt Concentrations and Quantities for Radionuclides not Included in the European Basic Safety Standards Directive. NRPB Report R306. Didcot: NRPB; 1999.

Liite D

Luettelo pysyvässä tasapainossa olevista radionuklideista

Emonuklidi Tytärnuklidit
Sr-80 + Rb-80
Sr-90 + Y-90
Zr-93 + Nb-93m
Zr-97 + Nb-97
Ru-106 + Rh-106
Ag-108m + Ag-108
Cs-137 + Ba-137
Ba-140 + La-140
Ce-134 + La-134
Ce-144 + Pr-144
Pb-210 + Bi-210, Po-210
Pb-212 + Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-212 + Tl-208, Po-212
Rn-220 + Po-216
Rn-222 + Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 + Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 + Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-226 + Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,
Po-210
Ra-228 + Ac-228
Th-226 + Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 + Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-229 + Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232sec Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,
Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234 + Pa-234m
U-230 + Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 + Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208,
Po-212
U-235 + Th-231
U-238 + Th-234, Pa-234m
U-238sec Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218,
Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240 + Np-240
Np-237 + Pa-233
Am-242m + Am-242
Am-243 + Np-239

Liite E

Radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajat

Radionuklidi Vapauttamisraja
Aktiivisuuspitoisuus (Bq/g)
H-3 10 2
Be-7 10
C-14 1
F-18 * 10
Na-22 0,1
Na-24* 1
Si-31 10 3
P-32 10 3
P-33 10 3
S-35 10 2
Cl-36 1
Cl-38* 10
K-42 10 2
K-43 * 10
Ca-45 10 2
Ca-47 10
Sc-46 0,1
Sc-47 10 2
Sc-48 1
V-48 1
Cr-51 10 2
Mn-51* 10
Mn-52 1
Mn-52m * 10
Mn-53 10 2
Mn-54 0,1
Mn-56* 10
Fe-52 * 10
Fe-55 10 3
Fe-59 1
Co-55 * 10
Co-56 0,1
Co-57 1
Co-58 1
Co-58m* 10 4
Co-60 0,1
Co-60m* 10 3
Co-61* 10 2
Co-62m* 10
Ni-59 10 2
Ni-63 10 2
Ni-65* 10
Cu-64* 10 2
Zn-65 0,1
Zn-69* 10 3
Zn-69m* 10
Ga-72* 10
Ge-71 10 4
As-73 10 3
As-74* 10
As-76* 10
As-77 10 3
Se-75 1
Br-82 1
Rb-86 10 2
Sr-85 1
Sr-85m* 10 2
Sr-87m* 10 2
Sr-89 10 3
Sr-90 1
Sr-91* 10
Sr-92* 10
Y-90 10 3
Y-91 10 2
Y-91m* 10 2
Y-92* 10 2
Y-93* 10 2
Zr-93* 10
Zr-95 1
Zr-97* 10
Nb-93m 10
Nb-94 0,1
Nb-95 1
Nb-97* 10
Nb-98* 10
Mo-90* 10
Mo-93 10
Mo-99 10
Mo-101* 10
Tc-96 1
Tc-96m* 10 3
Tc-97 10
Tc-97m 10 2
Tc-99 1
Tc-99m* 10 2
Ru-97 10
Ru-103 1
Ru-105* 10
Ru-106 0,1
Rh-103m* 10 4
Rh-105 10 2
Pd-103 10 3
Pd-109 10 2
Ag-105 1
Ag-110m 0,1
Ag-111 10 2
Cd-109 1
Cd-115 10
Cd-115m 10 2
In-111 10
In-113m* 10 2
In-114m 10
In-115m* 10 2
Sn-113 1
Sn-125 10
Sb-122 10
Sb-124 1
Sb-125 0,1
Te-123m 1
Te-125m 10 3
Te-127 10 3
Te-127m 10
Te-129* 10 2
Te-129m 10
Te-131* 10 2
Te-131m 10
Te-132 1
Te-133* 10
Te-133m* 10
Te-134* 10
I-123 10 2
I-125 10 2
I-126 10
I-129 0,01
I-130* 10
I-131 10
I-132* 10
I-133* 10
I-134* 10
I-135* 10
Cs-129 10
Cs-131 10 3
Cs-132 10
Cs-134 0,1
Cs-134m* 10 3
Cs-135 10 2
Cs-136 1
Cs-137 0,1
Cs-138* 10
Ba-131 10
Ba-140 1
La-140 1
Ce-139 1
Ce-141 10 2
Ce-143 10
Ce-144 10
Pr-142* 10 2
Pr-143 10 3
Nd-147 10 2
Nd-149* 10 2
Pm-147 10 3
Pm-149 10 3
Sm-151 10 3
Sm-153 10 2
Eu-152 0,1
Eu-152m* 10 2
Eu-154 0,1
Eu-155 1
Gd-153 10
Gd-159* 10 2
Tb-160 1
Dy-165* 10 3
Dy-166 10 2
Ho-166 10 2
Er-169 10 3
Er-171* 10 2
Tm-170 10 2
Tm-171 10 3
Yb-175 10 2
Lu-177 10 2
Hf-181 1
Ta-182 0,1
W-181 10
W-185 10 3
W-187 10
Re-186 10 3
Re-188* 10 2
Os-185 1
Os-191 10 2
Os-191m* 10 3
Os-193 10 2
Ir-190 1
Ir-192 1
Ir-194* 10 2
Pt-191 10
Pt-193m 10 3
Pt-197* 10 3
Pt-197m* 10 2
Au-198 10
Au-199 10 2
Hg-197 10 2
Hg-197m 10 2
Hg-203 10
Tl-200 10
Tl-201 10 2
Tl-202 10
Tl-204 1
Pb-203 10
Bi-206 1
Bi-207 0,1
Po-203* 10
Po-205* 10
Po-207* 10
At-211* 10 3
Ra-225 10
Ra-227 10 2
Th-226 10 3
Th-229 0,1
Pa-230 10
Pa-233 10
U-230 10
U-231 10 2
U-232 0,1
U-233 1
U-236 10
U-237 10 2
U-239* 10 2
U-240* 10 2
Np-237 1
Np-239 10 2
Np-240* 10
Pu-234* 10 2
Pu-235* 10 2
Pu-236 1
Pu-237 10 2
Pu-238 0,1
Pu-239 0,1
Pu-240 0,1
Pu-241 10
Pu-242 0,1
Pu-243* 10 3
Pu-244 0,1
Am-241 0,1
Am-242* 10 3
Am-242m 0,1
Am-243 0,1
Cm-242 10
Cm-243 1
Cm-244 1
Cm-245 0,1
Cm-246 0,1
Cm-247 0,1
Cm-248 0,1
Bk-249 10 2
Cf-246 10 3
Cf-248 1
Cf-249 0,1
Cf-250 1
Cf-251 0,1
Cf-252 1
Cf-253 10 2
Cf-254 1
Es-253 10 2
Es-254 0,1
Es-254m 10
Fm-254* 10 4
Fm-255* 10 2

Lisäyksellä ”*” merkittyjen nuklidien puoliintumisaika on lyhyempi kuin 1 vuorokausi.

Lähde:

1. International Atomic Energy Agency. Application of the concepts of exclus­ion, exemption and clearance. IAEA Safety Standards Series. Safety Guide RS-G-1.7. Vienna: IAEA; 2004.