KUMOTTU MÄÄRÄYKSELLÄ STUK S/10/2021: Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstäSTUK S/4/2018

PDF

Perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) nojalla:

1 § Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan säteilylain (859/2018) 165 §:ssä tarkoitettuun toimintaan.

2 § Lupahakemuksessa esitettävät tiedot luvan hakijasta

Lupahakemuksessa on esitettävä hakijan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä yhteystiedot.

3 § Lupahakemuksessa esitettävät tiedot suuritehoisesta laserlaitteesta ja sen suunnitellusta käytöstä

Lupahakemuksesta on käytävä ilmi haetaanko lupaa:

 1. määräajaksi vai toistaiseksi voimassa olevana;
 2. kiinteästi yhteen paikkaan asennettavalle vai siirrettävälle laitteistolle;
 3. lasereiden käytölle sisällä vai ulkona;
 4. suunnataanko säteitä taivaalle tai yleisöön.

4 § Riskiarvio

Toimintaa koskevassa riskiarviossa on tunnistettava ja arvioitava suuritehoisen laserlaitteen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat ja niistä aiheutuva potenti­aalinen altistus.

Riskiarviossa on lisäksi esitettävä toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi ja suunnitelma säteilyturvallisuuspoikkeamien varalta.

5 § Lupahakemuksessa esitettävät tiedot vastuuhenkilöstä

Lupahakemuksessa on ilmoitettava säteilylain 168 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön nimi sekä selvitys tiedot vastuuhenkilön laserturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta ja kokemuk­sesta.

6 § Suuritehoisen laserlaitteen käytöstä ilmoittaminen

Luvanhaltijan on ilmoitettava suuritehoisen laserlaitteen käytöstä Säteilyturvakeskukselle viimeistään viisi päivää ennen laitteen aiottua käyttöajankohtaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava:

 1. suuritehoisen laserlaitteen käyttöpaikka;
 2. yhteystiedot suuritehoisen laserlaitteen käyttöpaikalla;
 3. suuritehoisen laserlaitteiden käyttäjä;
 4. suuritehoisen laserlaitteen asennus- ja käyttöajankohta;
 5. ajankohta, jolloin esitys voidaan tarvittaessa tarkastaa;
 6. käytettävät suuritehoiset laserlaitteet ja niiden säteilyturvallisuuteen liittyvät tekniset tiedot;
 7. asennussuunnitelma, josta ilmenee suuritehoisten lasereiden sijainti sekä säteiden suuntaus, kulku ja päättäminen.

Jos säteet päätetään taivaalle, on luvanhaltijan ilmoitettava lisäksi:

 1. suuritehoisen laserlaitteen käyttöpaikan maantieteellinen sijainti koordinaateissa;
 2. säteiden suuntaus; vaakasektori kompassisuuntina sekä korkeussuuntauksen ala- ja ylä­raja;
 3. silmäturvallisuus- ja häikäisyetäisyydet sekä näiden suurimmat arvot vaaka- ja pysty­suoraan.

7 § Toiminnan muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltijan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle etukäteen säteilylain (859/2018) 165 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisten yhteystietojen muutoksista viipymättä ja 2–4 kohdassa tarkoitetuista muutoksista 30 päivää ennen muutoksia.

8 § Altistumisraja-arvojen suojaama alue

Lasersäteilylle altistuminen pitää olla pienempi kuin altistuksen raja-arvot kolmen metrin korkeuteen asti pystysuorassa suunnassa ja kahden ja puolen metrin etäisyyteen vaakasuorassa suunnassa alueella, jossa väestö voi oleskella.

Lisäksi tilassa, jota ei jatkuvasti valvota, lasersäteilylle altistuminen pitää olla pienempi kuin altistuksen raja-arvot kuuden metrin korkeuteen asti pystysuorassa suunnassa.

Jos lasersäteitä suunnataan tai lasersäteet heijastuvat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille alueille, toiminnanharjoittajan on ennen kutakin käyttökertaa varmistettava mittaamalla, ettei­vät altistuksen raja-arvot ylity. Mittauksissa on käytettävä käyttötarkoitukseen soveltuvaa mittaria.

9 § Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämän määräyksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tätä määräystä.

 

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2018