Sopimus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta

Laki säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24.5.2002/386 (SopS 52/2002)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Hampurissa 7 päivänä kesäkuuta 2001 säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tasavallan presidentin asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tasavallan presidentin asetus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 14.6.2002/494 (SopS 53/2002)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta Hampurissa 7 päivänä kesäkuuta 2001 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 2 päivänä toukokuuta 2002 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 2002 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Norjan hallituksen huostaan 27 päivänä toukokuuta 2002, on voimassa 27 päivästä toukokuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (386/2002) tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2002.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Sopimuksen 3 artiklan mukainen toimivaltainen viranomainen on Suomessa Säteilyturvakeskus.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2002.

Sopimus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta

Tämän sopimuksen sopimuspuolina olevat hallitukset, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

ottavat huomioon pyrkimyksensä kehittää edelleen ydin- ja säteilyvaaratilanteisiin varautumista ja sopimuspuolten välisiä hyviä suhteita Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, ja edistää monenvälistä yhteistyötä säteilyvalvonnan tietojen vaihdossa kaikkien sopimuspuolten hyödyksi;

tiedostavat kansainvälisen tiedonvaihdon tärkeyden ydin- ja säteilyvaaratilanteiden hoidossa;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tällä sopimuksella sopimuspuolet luovat tarvittavan oikeudellisen ja hallinnollisen perustan tehokkaammalle säteilytietojen vaihdolle sopimuspuolten välillä normaaleissa säteilytilanteissa sekä ydin- ja säteilyonnettomuustilanteissa tai poikkeavissa tapahtumissa, ja tarjoavat näin paremman perustan tilannearvioinneille, päätöksenteolle ja yleiselle tiedotukselle.

2 artikla

2.1 Sopimuspuolet antavat viivytyksettä ja maksutta muiden sopimuspuolten käyttöön sellaiset omien kansallisten säteilyvalvontaverkkojensa ajan tasalla olevat tiedot ja mittaustulokset, jotka niillä itsellään on käytettävissä.

2.2 Varmistamattomien mittaustulosten ja tietojen osalta tulee ilmoittaa, että niitä ei ole varmistettu.

2.3 Sopimuspuolet, jotka vastaanottavat varmistamattomia mittaustuloksia ja tietoja tämän sopimuksen perusteella, eivät anna niitä julkisuuteen tai kolmannelle osapuolelle ilman tietojen tuottajan suostumusta.

3 artikla

3.1 Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen kukin sopimuspuoli nimeää toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaa sopimuksen käytännön täytäntöönpanosta.

3.2 Kukin sopimuspuoli varmistaa, että sen toimivaltainen viranomainen nimeää tiedonvaihdon yhteyspisteen viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun sopimus on tullut kyseisen sopimuspuolen osalta voimaan.

4 artikla

Nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten tulee sopia menettelytavoista ja käytännön järjestelyistä tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

5 artikla

Kukin sopimuspuoli vastaa omien, tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavien valvonta- ja tiedonvälitysjärjestelmien toteutuksesta ja ylläpidosta.

6 artikla

Valtio voi ilmaista suostumuksensa tulla tämän sopimuksen sitomaksi

6.1 allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa,

6.2 allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin.

7 artikla

Sopimuksen tallettajaksi nimetään Norjan hallitus, joka:

7.1 ilmoittaa viipymättä kaikille allekirjoittajille ja sopimuspuolille kunkin allekirjoituksen päivämäärästä, kunkin ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamispäivämäärästä ja tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, sekä sopimuksen muutosten voimaantulopäivistä ja muiden ilmoitusten vastaanotosta;

7.2 toimittaa tämän sopimuksen asianmukaisesti oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittajille ja sopimuspuolille.

8 artikla

8.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun vähintään kuusi sopimuspuolta on ilmoittanut tallettajalle, että sopimuksen voimaantulon kansalliset ehdot on täytetty.

8.2 Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

8.3 Mikä tahansa hallitus tai hallitustenvälinen järjestö voi liittyä tähän sopimukseen. Liittyvän hallituksen tai hallitustenvälisen järjestön osalta sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on tallettanut liittymiskirjansa tallettajan huostaan.

8.4 Tähän sopimukseen voidaan tehdä muutoksia tai lisäpöytäkirjoja sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella. Neuvottelut aloitetaan, kun vähintään neljä sopimuspuolta vaatii niitä kirjallisesti.

8.5 Tämän artiklan mukaisesti tehdyt muutokset tulevat kaikkien sopimuspuolten osalta voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut viimeisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan, että muutosten voimaantulon kansalliset ehdot on täytetty. Allekirjoitettu Hampurissa 7 päivänä kesäkuuta 2001 yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.