KAs (EU) N:o 996/2012 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta 26.10.2012

EUVL L 299 27.10.2012

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksellä:

  • KAs (EU) 495/2013 (EUVL L 143 30.5.2013)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittävät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi 25 päivänä maaliskuuta 2011 annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5.) erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kyseinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10.), joka taas korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16.).

(3) Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 284/2012 on muutettu useita kertoja tilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi. Koska enää ei edellytetä uusia muutoksia, on aiheellista korvata täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 248/2012 uudella asetuksella.

(4) Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 26 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja elintarvikkeissa toiselta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen.

(5) On aiheellista jättää henkilökohtaiset lähetykset tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen osalta olisi viitattava eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.) säännöksiin. Muiden rehujen ja elintarvikkeiden osalta olisi säädettävä, että lähetyksiä voidaan pitää henkilökohtaisina lähetyksinä vain, jos ne eivät ole kaupallisia ja ne on tarkoitettu yksityishenkilölle henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön.

(6) Japanin viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle kattavia tietoja, joiden mukaan jo soveltamisalan ulkopuolella olevien alkoholijuomien (sake, viski ja shochu) lisäksi muutkaan alkoholijuomat eivät sisällä mitattavissa olevia radioaktiivisuustasoja. Kiillotus- ja käymisprosessi alentaa alkoholijuomien radioaktiivisuutta merkittävässä määrin. Sen vuoksi on aiheellista jättää tietyt muut alkoholijuomat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan vähentää Japanin viranomaisten ja tuojajäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista rasitetta.

(7) Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, ettei ole enää tarpeen edellyttää Yamanashin ja Shizuokan prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin. Näytteenottoa ja analysointia koskeva vaatimus olisi pidettävä voimassa vain Shizuokasta peräisin olevan teen ja Shizuokasta ja Yamanashista peräisin olevien sienien osalta.

(8) Koska Fukushiman prefektuurista peräisin olevista rehuista ja elintarvikkeista löytyy edelleen vaatimustenvastaisia tai merkittäviä radioaktiivisuustasoja, on aiheellista pitää voimassa nykyiset näytteenottoa ja analysointia koskevat vaatimukset ennen vientiä unioniin kaikkien kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta. Tällaisiin rehuihin ja elintarvikkeisiin olisi kuitenkin sovellettava edelleen yleisiä poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi alkoholijuomia ja henkilökohtaisia lähetyksiä.

(9) Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Iwaten, Chiban ja Kanagawan prefektuureissa edellytetään tällä hetkellä, että kaikista rehuista ja elintarvikkeista otetaan näytteet ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin; tämä vaatimus on aiheellista rajoittaa koskemaan vain sieniä, teetä, kalastustuotteita, tiettyjä syötäviä luonnonvaraisia kasveja, tiettyjä vihanneksia, tiettyjä hedelmiä, riisiä ja soijapapuja sekä niistä jalostettuja ja saatuja tuotteita. Samoja vaatimuksia olisi sovellettava rehuseoksiin, jotka sisältävät ainesosanaan yli 50 prosenttia jotakin näistä tuotteista, joiden testausta edellytetään ennen vientiä unioniin.

(10) Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset ovat panneet moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt yli vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista harventaa tuonnin yhteydessä suoritettavaa valvontaa ja tuloksista raportointia komissiolle.

(11) On aiheellista säätää näiden säännösten seuraavasta tarkistuksesta, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset kolmannelta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen saadaan käyttöön eli 31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä. Niiden tuotteiden osalta, joiden sadonkorjuu tapahtuu pääasiassa toisen kasvukauden jälkipuoliskolla, minkä vuoksi toisen kasvukauden kaikki tiedot eivät ole vielä käytettävissä, on kuitenkin aiheellista säätää, että näitä tuotteita koskevia säännöksiä tarkastellaan 31 päivään maaliskuuta 2013 mennessä.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin, lukuun ottamatta seuraavia:

a) tuotteet, jotka lähtivät Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011;

b) tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

c) alkoholijuomat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2203 tai 2208;

d) eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 206/2009 2 artiklan soveltamisalaan;

e) muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole kaupallisia ja on tarkoitettu yksityishenkilölle pelkästään henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistustaakka on lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa ’Japanin lainsäädännössä säädetyillä siirtymätoimenpiteillä’ tarkoitetaan Japanin viranomaisten 24 päivänä helmikuuta 2012 vahvistamia, cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismääriä koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka esitetään liitteessä III.

’Lähetyksellä’ tarkoitetaan tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan ja samaan luokkaan tai kuvaukseen kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista, 5 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen sallimissa rajoissa.

3 artikla Tuonti unioniin

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja elintarvikkeita ja rehuja, jäljempänä ’tuotteet’, saa tuoda Euroopan unioniin ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

4 artikla Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta liitteessä III esitettyjä tuotteita, osalta on noudatettava liitteessä II vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

2. Liitteessä III esitettyjen tuotteiden osalta on noudatettava kyseisessä liitteessä radioaktiiviselle cesiumille asetettua enimmäistasoa.

5 artikla Vakuutus

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kunkin lähetyksen mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu vakuutus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on

a) todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, ja

b) täsmennettävä, kuuluvatko tuotteet Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi todistettava, että

a) tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011; tai

b) tuotteet, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista peräisin olevaa teetä ja sieniä ja Yamanashin, Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuurista peräisin olevia sieniä, eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista; tai

c) tuotteet ovat peräisin ja on lähetetty Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan ja Iwaten prefektuurista mutta niitä ei luetella tämän asetuksen liitteessä IV (eikä analyysiä ennen vientiä näin ollen vaadita); tai

d) tuotteet on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista mutta ne eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ne ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana; tai

e) jos kyseessä ovat Shizuokan prefektuurista peräisin oleva tee tai sienet tai Yamanashin, Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuurista peräisin olevat sienet tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset; tai

f) jos tämän asetuksen liitteeseen IV sisältyvä tuote on peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista tai kyseessä on rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset. Liitteessä IV oleva tuotteiden luettelo ei rajoita uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.) vaatimusten soveltamista; tai

g) jos tuotteen tai siitä yli 50 prosenttia muodostavien ainesosien alkuperä on tuntematon, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.

(495/2013)

4. Edellä oleva 3 kohdan f alakohta koskee myös tuotteita, jotka on pyydystetty tai korjattu kyseisessä kohdassa mainittujen prefektuurien rannikkovesistä, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

6 artikla Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

2. Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3. Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.

7 artikla Tunnistetiedot

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa analyysiraportissa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähetyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

8 artikla Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset, neuvoston direktiivin 97/78/EY (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.) soveltamisalaan kuuluvia eriä lukuun ottamatta, on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

9 artikla Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

10 artikla Viralliset tarkastukset

1. Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä

a) asiakirjatarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille;

b) fyysinen tarkastus ja tunnistustarkastus sekä cesium-134:n ja cesium-137:n varalta laboratorioanalyysi vähintään 5 prosentille lähetyksistä.

2. Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.

3. Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan, että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden lähetys ei ole tämän asetuksen säännösten mukainen.

11 artikla Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

12 artikla Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Lähetykset voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja esittää tulliviranomaisille edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen,

a) jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut asianmukaisesti ja

b) jossa esitetään todisteet siitä, että 10 artiklassa tarkoitetut viralliset tarkastukset on tehty ja että tarkastusten tulokset ovat olleet myönteiset.

13 artikla Vaatimustenvastaiset tuotteet

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

14 artikla Raportit

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.

15 artikla Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla (495/2013) Siirtymätoimenpiteet

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita saa tuoda unioniin, jos ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 mukaisia ja jos

a) tuotteet lähtivät Japanista ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 voimaantuloa; tai

b) tuotteiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 mukainen vakuutus, joka on annettu ennen 1 päivää marraskuuta 2012, ja tuotteet lähtivät Japanista ennen 1 päivää joulukuuta 2012.

2. Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita saa tuoda unioniin, jos ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 mukaisia ja jos

a) tuotteet lähtivät Japanista ennen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 495/2013 (EUVL L 143, 30.5.2013, s. 3.) voimaantuloa; tai

b) tuotteiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 mukainen vakuutus, joka on annettu ennen 1 päivää kesäkuuta 2013, ja tuotteet lähtivät Japanista ennen 1 päivää heinäkuuta 2013.

3. Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista peräisin olevan ja lähetetyn tattarin, lootusjuuren ja kolmilehtisen nuolijuuren sekä Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuurista peräisin olevien ja lähetettyjen sienten osalta ei sovelleta vaatimusta näytteenotosta ja analysoinnista ennen vientiä unioniin, jos kyseiset tuotteet lähtivät Japanista ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 495/2013 voimaantuloa.

17 artikla Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 31 päivään maaliskuuta 2014.

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää maaliskuuta 2013 niiden tuotteiden osalta, joiden korjuu tapahtuu pääasiassa elokuun ja marraskuun välillä, sekä kalojen ja kalastustuotteiden osalta.

Liite I (495/2013)

Vakuutus, joka koskee seuraavaa Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia
..................................................................................… (tuote ja alkuperämaa)
Erän tunniste ...................................................... Vakuutuksen numero .......................................................
Erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 mukaisesti
................................................................................................................................................................................
(täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu valtuutettu edustaja)
VAKUUTTAA, että ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. (1 artiklassa tarkoitetut tuotteet)
jotka sisältyvät tähän lähetykseen, jolla on seuraavat ominaisuudet: .....................................................................
................................................................................................................................................................................
........................................................ (lähetyksen kuvaus, tuote, pakkausten määrä ja tyyppi, brutto- tai nettopaino)
lastauspaikka: ............................................................................................................................................... (paikka)
................................................................................................................................................. (päiväys)
........................................................................................................ (kuljetuksesta vastaavan tahon tiedot)
määränpää: .......................................................................................................................... (määräpaikka ja -maa)
alkuperätila tai -laitos: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ (nimi ja osoite).
ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärien osalta.
VAKUUTTAA, että lähetys koostuu rehuista tai elintarvikkeista, jotka
eivät kuulu Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.
kuuluvat Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.
VAKUUTTAA, että lähetys koostuu
⃞ rehuista tai elintarvikkeista, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;
⃞ rehuista tai elintarvikkeista, jotka eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista peräisin olevaa teetä tai sieniä ja Yamanashin, Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuurista peräisin olevia sieniä;
⃞ rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista mutta jotka eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana;
⃞ rehuista tai elintarvikkeista, joita ei ole lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV ja jotka ovat peräisin tai on lähetetty Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista;
⃞ teestä tai sienistä tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat peräisin Shizuokan prefektuurista, ja niistä on otettu ............. (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi .......................................................................
(pvm) ..................................................................................................................................................................
(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;
⃞ sienistä tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat peräisin Yamanashin, Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuurista, ja niistä on otettu ............. (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi .............................................................................................................
(pvm) ...........................................................................................................................................................................
(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;
⃞ rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV, tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja jotka ovat peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, ja niistä on otettu ................................................ (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi ............................................... (pvm) ............................................................................... (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;
⃞ rehuista ja elintarvikkeista, joiden alkuperä on tuntematon tai jotka sisältävät yli 50 prosenttia ainesosia, joiden alkuperä on tuntematon, ja niistä on otettu ............................................ (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi ................................................. (pvm) ................................................. (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä.
Paikka: .................................................................. (päiväys) ............................................................................
Leima ja allekirjoitus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun valtuutetun edustajan)
Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen täyttää
⃞ Lähetys on hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista varten.
⃞ Lähetystä EI ole hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista varten.
.....................................................................................................................................................................................
(toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltio)
.....................................................................................................................................................................................
päiväys leima allekirjoitus

Liite II

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeessa (1) (Bq/kg)

  Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet Maito ja maitopohjaiset juomat Muut elintarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia: Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee
- mineraalivesi ja vastaavat juomat
- käymättömistä lehdistä haudutettu tee
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 50 (2) 50 (2) 100 (2) 10 (2)
(1) Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin.
Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.
Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten teelehdille asetettu enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.
(2) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehussa (1) (Bq/kg)

  Naudoille ja hevosille tarkoitettu rehu Sioille tarkoitettu rehu Siipikarjalle tarkoitettu rehu Kaloille tarkoitettu rehu (3)
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 100 (2) 80 (2) 160 (2) 40 (2)
(1) Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.
(2) Jotta varmistetaan johdonmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78) vahvistetut arvot.
(3) Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.

Liite III Japanin lainsäädännössä säädetyt siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan tässä asetuksessa

a) Maito ja maitotuotteet, mineraalivesi ja vastaavat juomat, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 200 Bq/kg. Muut elintarvikkeet (lukuun ottamatta riisiä, soijapapuja ja niistä jalostettuja tuotteita), jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

b) Riisistä valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 30. syyskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

c) Soijapavut, jotka on korjattu ja saatettu markkinoille ennen 31. päivää joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

d) Soijapavuista valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

Liite IV (495/2013) Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium-137:n varalta ennen vientiä unioniin

a) Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— kaikki tuotteet, ottaen huomioon tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyt poikkeukset.

b) Shizuokan prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0902 2101 20 ja 2202 90 10;

— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.

c) Yamanashin, Naganon, Niigatan tai Aomorin prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.

d) Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

— tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0902, 2101 20 ja 2202 90 10;

— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

— kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ja 1605, lukuun ottamatta kampasimpukoita, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0307 21, 0307 29 ja 1605 52 00;

— riisi ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ja 1905 90;

— soijapavut ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 90, 1208 10, 1507;

— azukipavut, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0708 20, 0713 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodiin 1106 10;

— mustikat ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

— neidonhiuspuun (ginkgo) pähkinät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0802 90 85, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— japaninaprikoosit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0809 40 05, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— sitrushedelmät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0805, sitrushedelmien kuori, joka kuuluu CN-koodiin 0814 00 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95;

— japaninpersimonit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 70 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— granaattiomenat, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— kastanjaköynnös (Akebia quinata) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ja 0813 40 95;

— kastanjat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0802 41 00 ja 0802 42 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— saksanpähkinät, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0802 31 00 ja 0802 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

— ashitaba (Angelica keiskei) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— jättiläisetelänruttojuuri (fuki) ja japaninruttojuuri (Petasites japonicus) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— japanininkivääri (Myoga), joka kuuluu CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90, ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2008 99 49, 2008 99 67;

Aralia sp.:n syötävät osat ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;

— sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— japaninpiparjuuren eli wasabin (Wasabia japonica) syötävät osat ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ja 0910 99;

— japaninpersilja (Oenanthe javanica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— japaninpippuri (Zanthoxylum piperitum), joka kuuluu CN-koodiin 0910 99;

— kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— kotkansiipi (Matteuccia struthioptheris) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— vuoristokuunlilja (Hosta Montana) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— voitonlaukka (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 ja 0712 90;

— japaninohdake (Cirsium japonicum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

Synurus pungens (Oyamabokuchi) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— peltokorte (Equisetum arvense) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

— mantsurianlaikkuköynnös (Actinidia polygama) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ja 0813 40 95;

— tuore naudanliha, joka kuuluu CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 ja 1502;

— tattari ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 ja 1905 90;

— lootusjuuri ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0709 99, 0711 90, 0712 90 ja 1211 90;

— kolmilehtinen nuolijuuri ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodiin 0714 90.

e) yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät yli 50 prosenttia tuotteita, joita tarkoitetaan tämän liitteen otsakkeissa a, b, c ja d.

Muutokset

KAs (EU) N:o 495/2013 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 muuttamisesta 29.5.2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittävät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi 25 päivänä maaliskuuta 2011 annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5.) erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Asetus korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10.), komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16.) ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 996/2012 (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31.).

(3) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 17 artiklassa säädetään näiden säännösten tarkistuksesta, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset kolmannelta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen saadaan käyttöön eli 31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä. Kyseisen artiklan mukaan säännöksiä, jotka koskevat tuotteita, joiden korjuu tapahtuu pääasiassa toisen kasvukauden jälkipuoliskolla, olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen 31 päivään maaliskuuta 2013 mennessä, jolloin toisen kasvukauden kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla.

(4) Toimenpiteitä on tarkasteltu uudelleen ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat esiintymistiedot radioaktiivisuudesta rehuissa ja elintarvikkeissa syyskuun 2012 ja tammikuun 2013 väliseltä kaudelta.

(5) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 996/2012 edellytetään, että Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Iwaten, Chiban ja Kanagawan prefektuureissa otetaan näytteet sienistä, teestä, kalastustuotteista, tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista, tietyistä vihanneksista, tietyistä hedelmistä, riisistä ja soijapavuista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Saatujen tietojen yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella päärynät, tarot, yaconit, siemenhedelmät, papaijat ja kampasimpukat olisi poistettava niiden tuotteiden luettelosta, joiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä, kun taas tattari, lootusjuuri ja kolmilehtinen nuolijuuri olisi lisättävä kyseiseen luetteloon. Kun otetaan huomioon, että tuoreen naudanlihan tuonti Japanista on sallittu hiljattain asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Japania koskevan kohdan lisäämiseksi luetteloon kolmansista maista tai niiden osista, joista tietyn tuoreen lihan tuonti Euroopan unioniin on sallittua, 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 196/2013 (EUVL L 65, 8.3.2013, s. 13.), on tarpeen lisätä tuore naudanliha niiden tuotteiden luetteloon, joiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä.

(6) Havaittujen sääntöjenvastaisuuksien perusteella on aiheellista lisätä vientiä edeltävä näytteenotto- ja analysointivaatimus koskemaan Naganon, Niigatan ja Aomorin prefektuureista peräisin olevia sieniä.

(7) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 996/2012 olisi muutettava.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs 996/2012.

2 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteet I ja II muuttavat asetusta KAs 996/2012.