NAs (EY) N:o 733/2008 kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 15.7.2008

EUVL L 201 30.07.2008

Tämän asetuksen voimassaolo on päättynyt 31.3.2020.

(Kodifioitu toisinto)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 737/90 (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (Katso liite III.). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2) Tšernobylin ydinvoimalaitoksessa 26 päivänä huhtikuuta 1986 tapahtuneen onnettomuuden vuoksi huomattavia määriä radioaktiivisia alkuaineita levisi ilmakehään.

(3) Yhteisön tehtävänä olisi edelleen Tšernobylin onnettomuuden erityisseurannan osalta huolehtia siitä, että mahdollisesti saastuneita ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita tuodaan yhteisöön ainoastaan yhteisiä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden jälkeen tai muun säteilyhätätilan jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89 (EYVL L 211, 22.7.1989, s. 1).) säännösten soveltamista, tarvittaessa tulevaisuudessa.

(4) Kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen on suojattava kuluttajien terveyttä, ylläpidettävä markkinoiden yhtenäisyyttä vahingoittamatta tarpeettomasti yhteisön ja kolmansien maiden välistä kauppaa sekä estettävä kaupan vääristymät.

(5) Näiden enimmäistasojen noudattamista olisi edelleen valvottava soveltuvin tarkastuksin, jotka voivat johtaa tuontikieltoihin, jos tasoja ei noudateta.

(6) Monien maataloustuotteiden radioaktiivinen saastuminen on vähentynyt ja vähenee edelleen ennen Tšernobylin onnettomuutta vallinneelle tasolle. Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön menettely, jolla kyseiset tuotteet voidaan jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Ei ole syytä soveltaa eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 128.) 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä, koska tämä asetus kattaa kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut maataloustuotteet ja jalostetut maataloustuotteet.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja ihmisravinnoksi soveltumattomia tuotteita ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle mahdollisesti jätettäviä tuotteita, tätä asetusta sovelletaan tuotteisiin, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja joita tarkoitetaan:

a) perustamissopimuksen liitteessä I;

b) glukoosista ja laktoosista 7 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1667/2006 (EUVL L 312, 11.11.2006, s. 1.);

c) muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2783/75 (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).);

d) tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 (EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).).

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettujen enimmäistasojen noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien säännösten noudattamista:

2. Suurin radioaktiivisuuskertymä isotooppeina cesium-134 tai cesium-137 (Tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin sovellettava taso lasketaan nautintavalmiiksi saatetun tuotteen perusteella.):

a) 370 becquereliä kilogrammassa liitteessä II lueteltujen maidon ja maitotuotteiden sekä 4–6 kuukauden ikäisten vauvojen erityisravinnoksi tarkoitettujen, sellaisenaan kyseisen henkilöryhmän ravitsemustarpeita vastaavien ja selvästi tunnistettavissa ja merkinnöin "äidinmaidonkorvike" varustetuissa vähittäismyyntipakkauksissa olevien elintarvikkeiden osalta;

b) 600 becquereliä kilogrammassa muiden kyseisten tuotteiden osalta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja enimmäistasoja noudatetaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, ja otettava huomioon alkuperämaan saastumisaste.

Tarkastukset voivat sisältää myös vientitodistusten esittämisen.

Tarkastustuloksen mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava 2 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen kieltäminen tapauskohtaisesti tai yleisesti tietyn tuotteen osalta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät tiedot ja erityisesti tapaukset, joissa enimmäistasoja ei ole noudatettu.

Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

3. Todettaessa toistuvasti, että enimmäistasoja ei ole noudatettu, tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet voivat käsittää jopa kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevien tuotteiden tuontikiellon.

4 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta sekä liitteessä I olevaan tuotteiden luetteloon ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden luetteloon mahdollisesti tehtävät muutokset hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

6 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 737/90 sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III luetelluilla asetuksilla.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy:

1. 31 päivänä maaliskuuta 2020, jollei neuvosto ennen kyseistä päivämäärää toisin päätä, erityisesti jos 4 artiklassa tarkoitettu soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen tuotteiden luettelo kattaa kaikki ihmisravinnoksi soveltuvat tuotteet, joihin tätä asetusta sovelletaan;

2. heti asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen tullessa voimaan, jos tämä voimaantulo tapahtuu ennen 31 päivää maaliskuuta 2020.

(1048/2009)

Liite I Ihmisravinnoksi soveltumattomat tuotteet

CN-koodi Tavaran kuvaus
ex 0101 10 10 Kilpahevoset
ex 0101 90 19
ex 0106 Muut (elävät eläimet, lukuun ottamatta kesyjä kaneja ja kyyhkysiä: joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi)
0301 10 Kuorettomat munat ja munankeltuaiset, ravintotarkoituksiin kelpaamattomat(1)
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
ex 0504 00 00 Syötäväksi kelpaamattomat muiden eläinten kuin kalan suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina
0511 10 00 Muualle kuulumattomat eläinalkuperää olevat tuotteet, lukuun ottamatta syötävää eläimenverta; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmään kuuluvat eläimet
ex 0511 91 90
0511 99
ex 0713 Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu, kylvämiseen tarkoitettu
1001 90 10 Spelttivehnä, kylvämiseen tarkoitettu(1)
1005 10 11 Hybridimaissi, kylvämiseen tarkoitettu(1)
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10 Riisi, kylvämiseen tarkoitettu(1)
1007 00 10 Hybrididurra, kylvämiseen tarkoitettu(1)
1201 00 10 Öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut, kylvämiseen tarkoitetut(1)
1202 10 10
1204 00 10
1205 10 10
1206 00 10
1207 20 10
1207 40 10
1207 50 10
1207 91 10
1207 99 15
1209 Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen
1501 00 11 Sianihra (laardi) ja muu sianrasva muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen(1)
1502 00 10 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, joka ei kuulu nimikkeeseen 1503, muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen(1)
1503 00 11 Laardisteariini ja oleosteariini, teolliseen käyttöön tarkoitettu(1)
1503 00 30 Taliöljy, muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen(1)
1505 00 Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)
1507 10 10 Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut(1)
1507 90 10
1508 10 10 Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut(1)
1508 90 10
1511 10 10 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut(1)
1511 90 91 Muut öljyt, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut(1)
1512 11 10
1512 19 10
1512 21 10
1512 29 10
1513 11 10
1513 19 30
1513 21 10
1513 29 30
1514 11 10
1514 19 10
1514 91 10
1514 99 10
1515 19 10
1515 21 10
1515 29 10
1515 50 11
1515 50 91
1515 90 21
1515 90 31
1515 90 40
1515 90 60
1516 20 95
1515 30 10 Risiiniöljy ja sen jakeet, synteettisten tekstiilikuitujen tai muovien valmistukseen käytettävän aminoundekaanihapon valmistukseen(1)
1515 90 11 Kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticacaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet
1518 00 31 Rasvaisten kasviöljyjen seokset, nestemäiset, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut(1)
1518 00 39
2207 20 00 Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta
3824 10 00 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten
4501 Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu; korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki
5301 10 00 Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty
5301 21 00
5301 29 00
5302 Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
ex ryhmä 6 Elävät puut ja muut elävät kasvit, ei kuitenkaan alanimikkeeseen 0601 20 10 kuuluvat sikurit elävinä kasveina tai juurina
(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.

Liite II Maito ja maitotuotteet, joihin sovelletaan 370:n Bq/kg enimmäistasoa

CN-koodit 0401
  0402
  0403 10 11–39
  0403 90 11–69
  0404

Liite III Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90 (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1).  
Neuvoston asetus (EY) N:o 686/95 (EYVL L 71, 31.3.1995, s. 15).  
Neuvoston asetus (EY) N:o 616/2000 (EYVL L 75, 24.3.2000, s. 1).  
Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1). Ainoastaan liitteessä III oleva 7 alakohta

Liite IV Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 737/90 Tämä asetus
1 artiklan johdantokappale 1 artiklan johdantokappale
1 artiklan ensimmäinen luetelmakohta 1 artiklan a alakohta
1 artiklan toinen luetelmakohta 1 artiklan b alakohta
1 artiklan kolmas luetelmakohta 1 artiklan c alakohta
1 artiklan neljäs luetelmakohta 1 artiklan d alakohta
1 artiklan viides luetelmakohta
2 artikla 2 artiklan 1 kohta
3 artiklan johdantokappaleen ensimmäinen lause
3 artiklan johdantokappaleen toinen lause 2 artiklan 2 kohdan johdantokappale
3 artiklan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta
4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas virke 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta
4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen virke 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta
5 artiklan ensimmäinen ja toinen virke 3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta
6 artikla 4 artikla
7 artiklan 1 ja 2 kohta 5 artiklan 1 ja 2 kohta
7 artiklan 3 kohta
6 artikla
8 artiklan ensimmäinen kohta 7 artiklan ensimmäinen kohta
8 artiklan toisen kohdan johdantokappale 7 artiklan toisen kohdan johdantokappale
8 artiklan toisen kohdan 1 alakohta 7 artiklan toisen kohdan a alakohta
8 artiklan toisen kohdan 2 alakohta 7 artiklan toisen kohdan b alakohta
Liite I Liite I
Liite II Liite II
Liite III
Liite IV

Muutokset

EPNAs (EY) N:o 1048/2009 kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (EY) N:o 733/2008 muuttamisesta 23.10.2009

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 733/2008 (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1), joka on kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun kumotun asetuksen (ETY) N:o 737/90 (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1), 15 päivänä heinäkuuta 2008 annettu kodifioitu toisinto, vahvistetaan kolmansista maista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen maataloustuotteiden radioaktiivisuuden sallitut enimmäistasot, joita on noudatettava tuonnissa ja joihin jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset perustuvat. Asetuksen (EY) N:o 733/2008 voimassaoloaika kuitenkin päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2010.

(2) Tietyissä Tšernobylin ydinonnettomuudesta pahiten kärsineistä kolmansista maista peräisin olevissa tuotteissa esiintyy edelleen radioaktiivisia cesiumkertymiä, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 733/2008 vahvistetut radioaktiivisuuden sallitut enimmäistasot.

(3) On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että Tšernobylin onnettomuudesta johtuvan cesium-137-saastumisen pysyvyys eräissä sellaisissa tuotteissa, jotka ovat peräisin metsissä ja metsäalueilla elävistä ja kasvavista lajeista, riippuu olennaisesti kyseisen radionuklidin fysikaalisesta puoliintumisajasta, joka on 30 vuotta.

(4) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 733/2008 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta NAs 733/2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.