KAs (EY) N:o 1609/2000 tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan 24.7.2000 (kumottu)

EUVL L 185 25.7.2000

Tämä säädös on kumottu. Ks. KAs (EU) 2020/1158 8 artikla.

Muutettu säädöksillä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 616/2000 (EYVL L 75, 24.3.2000, s. 1), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio laatii asetuksen (ETY) N:o 737/90 6 artiklan mukaisesti luettelon tuotteista, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

(2) Useimmat kolmansista maista tällä hetkellä tuotavat maataloustuotteet eivät ole Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi saastuneita tai niiden radioaktiivisuus on niin vähäistä, ettei siitä juurikaan aiheudu vaaraa terveydelle.

(3) Sen huomioon ottamiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 727/97 (EYVL L 108, 25.4.1997, s. 16) annettiin luettelo tuotteista, jotka eivät kuulu asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan.

(4) Komissio toteutti tutkimuksen, jossa arvioitiin todennäköisyyttä, että jäsenvaltioihin tuotavien maataloustuotteiden cesiumtaso ylittää asetuksessa (ETY) N:o 737/90 asetetut rajat. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että kaksi uutta elintarviketta (tee ja tietyt yrtit) olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.

(5) Tuoteluettelon, johon sovelletaan neuvoston asetusta (ETY) N:o 737/90, ulkoasua muutettiin jo yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1661/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17) siten, että tulliviranomaisten on helpompi käyttää luetteloa.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 737/90 7 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 727/97.

2 artikla

Muut tuotteet kuin liitteessä luetellut tuotteet jätetään asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalan ulkopuolelle.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Liite

Asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

CN-koodi Kuvaus
0101 19 10 Elävät hevoset, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, teuraseläimet
0102 90 Elävät nautaeläimet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, kotieläinlajit
0103 91 Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, paino pienempi kuin 50 kg
0103 92 Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, paino vähintään 50 kg
0104 10 Elävät lampaat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet
0104 20 90 Elävät vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet
0105 Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat
0106 00 Muut elävät eläimet
2 ryhmä Liha ja muut syötävät eläimenosat
ex 4 ryhmä Maito- ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet, lukuun ottamatta tuotteita, joiden CN-koodi on 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 ja 0408 99 20
ex 0709 51 Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet
ex 0710 80 69 Jäädytetyt sienet (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), muut kuin viljellyt sienet
ex 0711 90 60 Sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet
ex 0712 30 00 Kuivatut sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet
0810 40 Karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium -suvun hedelmät, tuoreet
0811 90 50 Jäädytetyt mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät) , keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
0811 90 70 Jäädytetyt Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium angustifolium -lajin hedelmät keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
0812 90 40 Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät) , väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina
1601 00 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimen osista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet
1602 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä
ex 1603 00 Lihasta saadut uutteet ja mehut
ex 2001 90 50 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet
ex 2003 10 80 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet

Muutokset

KAs (EU) 2020/1158 kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 5.8.2020

Muutossäädös on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. KAs (EU) 2020/1158.