NDir 90/641/Euratom ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella 4.12.1990 (kumottu)

EUVL L 349 13.12.1990

Tämä säädös on kumottu 6.2.2018 alkaen. Ks. NDir 2013/59/Euratom 107 artikla.

Ks. NDir 96/29/Euratom perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on esittänyt saatuaan lausunnon ryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (Lausunto annettu 11 päivänä lokakuuta 1990),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 56, 7.3.1990, s. 1),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa edellytetään, että työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi laaditaan yhtenäiset turvallisuusmääräykset sekä huolehditaan niiden noudattamisesta II osaston III luvussa täsmennettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan,

neuvosto on vahvistanut perusnormit työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 2 päivänä helmikuuta 1959 antamissaan direktiiveissä (EYVL N:o 11, 20.2.1959, s. 221/59), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina direktiivillä 80/836/Euratom (EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1) ja direktiivillä 84/467/Euratom (EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 4),

direktiivin 80/836/Euratom VI osastossa vahvistetaan pääperiaatteet säteilylle altistuvien työntekijöiden suojelemiseksi,

edellä mainitun direktiivin 40 artiklan 1 kohdassa edellytetään kunkin jäsenvaltion toteuttavan kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan säteilylle altistuvien työntekijöiden tehokas suojelu,

edellä mainitun direktiivin 20 ja 23 artiklassa luodaan työskentelyalueiden ja työntekijöiden säteilylle altistumisen asteen mukainen luokitus,

valvonta-alueella mainitussa 20 ja 23 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimivat työntekijät voivat kuulua toiminnanharjoittajan henkilöstöön tai olla ulkopuolisia työntekijöitä,

direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklassa, joka koskee saman direktiivin 2 artiklassa tarkoitettua toimintaa, säädetään, että niistä on ilmoitettava ennalta tai niihin on saatava ennalta lupa kunkin jäsenvaltion erikseen säätämissä tapauksissa,

ulkopuoliset työntekijät saattavat joutua altistetuiksi perättäisesti ionisoivalle säteilylle eri valvonta-alueilla samassa jäsenvaltiossa tai eri jäsenvaltioissa; nämä erityiset työskentelyolot edellyttävät asianmukaista säteilytarkkailujärjestelmää,

kaikkien säteilytarkkailujärjestelmien tavoitteena on oltava varmistaa yhteisin säännöksin ulkopuolisille työntekijöille samantasoinen suojelu kuin toiminnanharjoittajan omille pysyville työntekijöille,

lisäksi kunnes yhteisössä toteutetaan yhtenäinen järjestelmä, on tarpeen ottaa huomioon jo mahdollisesti olemassa olevat näitä ulkopuolisia työntekijöitä koskevat jäsenvaltioiden väliset säteilytarkkailujärjestelmät,

parhaan vaihtoehdon löytämiseksi ulkopuolisten työntekijöiden suojelulle on tarpeen täsmentää ulkopuolisten yritysten ja toiminnan harjoittajien velvollisuudet, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta ulkopuolisten työntekijöiden velvollisuutta myötävaikuttaa itse suojelunsa toteuttamiseen, ja

ulkopuolisten työntekijöiden säteilysuojelujärjestelmää sovelletaan, sikäli kuin se on mahdollista, myös sellaiseen tapaukseen, jossa yksittäinen luonnollinen henkilö on ulkopuolisen yrityksen asemassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I osasto Tavoitteet ja määritelmät

1 artikla

Tämän direktiivin tavoitteena on täydentää direktiiviä 80/836/Euratom ja toteuttaa yhteisön tasolla parhaat mahdolliset valvonta-alueella työskentelevien työntekijöiden suojelutoimenpiteet.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

— 'valvonta-alueella' aluetta, jota koskee sääntely ionisoivalta säteilyltä suojelemiseksi ja jolle pääsy on direktiivin 80/836/Euratom 20 artiklassa tarkoitetulla tavalla säänneltyä,

— 'toiminnanharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kansallisen lainsäädännön mukaisesti on vastuussa valvonta-alueesta tai harjoittaa ilmoitusvelvollista toimintaa direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla,

— 'ulkopuolisella yrityksellä' muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin toiminnanharjoittajaa, mukaan lukien sen henkilöstö, joka suorittaa jotakin työtehtävää valvonta-alueella,

— 'ulkopuolisella työntekijällä' direktiivin 80/836/Euratom 23 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua luokituksen A mukaista työntekijää, joka suorittaa jotakin työtehtävää valvonta-alueella riippumatta siitä, onko ulkopuolinen yritys ottanut hänet tilapäiseksi tai vakituiseksi työntekijäksi, mukaan lukien myös mainitun direktiivin 10 artiklassa tarkoitetut harjoittelijat, koulutettavat sekä opiskelijat, tai riippumatta siitä, tarjoaako hän palveluja itsenäisenä ammatinharjoittajana,

— 'säteilytarkkailujärjestelmällä' toimenpiteitä, jotka kohdistetaan ulkopuolisten työntekijöiden työskentelyyn direktiivin 80/836/Euratom yksityiskohtaisten sääntöjen ja erityisesti sen VI osaston yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamiseksi,

— 'työntekijän työskentelyllä' ulkopuolisen työntekijän suorittamaa yhtä tai useampaa työtehtävää valvontaalueella, joka kuuluu toiminnanharjoittajan vastuulle.

II osasto Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet

3 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava, että direktiivin 80/836/Euratom 2 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten yritysten toiminta on ennakkoilmoituksen tai ennalta annetun luvan varaista mainitun direktiivin II osaston ja erityisesti sen 3 artiklan mukaisesti.

4 artikla

1 Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että säteilytarkkailujärjestelmä varmistaa ulkopuolisille työntekijöille samantasoisen suojan kuin toiminnanharjoittajan omille pysyville työntekijöille.

2 Kunnes yhteisössä toteutetaan yhtenäinen järjestelmä, esimerkiksi tietoverkon muodossa, ulkopuolisten työntekijöiden suojelemiseksi säteilyltä käytetään seuraavia keinoja:

a) tilapäisesti, liitteessä I esitettyjen yhteisten säännösten mukaisesti:

— joko keskitettyä kansallista verkkoa

— tai kullekin ulkopuoliselle työntekijälle annettavaa henkilökohtaista säteilytarkkailu-asiakirjaa, jolloin sovelletaan myös liitteessä II esitettyjä yhteisiä säännöksiä,

b) valtion rajan ylittävien ulkopuolisten työntekijöiden osalta edellä tarkoitetun järjestelmän toteuttamiseen asti a alakohdassa mainittua henkilökohtaista asiakirjaa.

III osasto Ulkopuolisen yrityksen ja toiminnan harjoittajan velvollisuudet

5 artikla

Ulkopuolisen yrityksen on huolehdittava joko välittömästi tai toiminnan harjoittajan kanssa solmimansa sopimuksen perusteella työntekijöidensä suojelemisesta säteilyltä direktiivin 80/836/Euratom III-VI osaston asian kannalta merkityksellisten säännösten mukaisesti ja erityisesti:

a) varmistettava direktiivin 6–11 artiklassa tarkoitettujen yleisperiaatteiden ja raja-arvojen noudattaminen,

b) huolehdittava 24 artiklassa tarkoitettujen säteilysuojelua koskevien tietojen ja koulutuksen antamisesta,

c) varmistettava, että heidän työntekijänsä ovat 26 artiklassa ja 28–38 artiklassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti altistumisen arvioinnin ja lääketieteellisen tarkkailun alaisia,

d) varmistuttava siitä, että jokaisen työntekijän säteilytarkkailun altistumistiedot pidetään ajan tasalla 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kunkin työntekijän säteilylle altistumista koskevassa tietoverkossa ja tarkkailuasiakirjassa liitteessä I olevan II luvun mukaisesti.

6 artikla

1 Toiminnan harjoittaja, jonka valvonta-alueella työntekijät työskentelevät, vastaa joko välittömästi tai solmimansa sopimuksen perusteella säteilysuojelun käytännöllisistä toimenpiteistä, jotka luonteensa puolesta liittyvät välittömästi valvonta-alueeseen ja siellä työskentelyyn.

2 Toiminnan harjoittajan on jokaisen valvonta-alueella työskentelevän ulkopuolisen työntekijän osalta:

a) tarkistettava, että työntekijän on osoitettu terveytensä puolesta soveltuvan hänelle osoitettuun työskentelyyn,

b) varmistuttava siitä, että hän on saanut säteilysuojelua koskevan 5 artiklan johdantokappaleen b alakohdassa tarkoitetun peruskoulutuksen lisäksi erityiskoulutuksen sekä valvonta-aluetta että siellä työskentelyä koskevien erityiskysymysten osalta,

c) varmistuttava siitä, että työntekijällä on tarpeelliset henkilökohtaiset suojautumisvälineet,

d) varmistuttava myös siitä, että yksittäisten työntekijöiden altistumista tarkkaillaan asianmukaisesti ottaen huomioon työskentelyn luonne ja että tarvittaessa toteutetaan seuranta annosmittarin avulla,

e) varmistettava direktiivin 80/836/Euratom 6–11 artiklassa tarkoitettujen yleisperiaatteiden ja säteilylle altistumisen raja-arvojen noudattaminen,

f) huolehdittava siitä, tai toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että jokaisen työskentelyn jälkeen jokaisen ulkopuolisen työntekijän säteilytarkkailuarvot kirjataan liitteessä I olevan III luvun tarkoittamalla tavalla.

IV osasto Ulkopuolisten työntekijöiden velvollisuudet

7 artikla

Ulkopuolisen työntekijän on mahdollisuuksiensa mukaan itse myötävaikutettava siihen, että 4 artiklassa tarkoitetun säteilytarkkailujärjestelmän aikaansaama suojelu voidaan toteuttaa.

V osasto Loppusäännökset

8 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Liite I Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoverkkoja ja henkilökohtaisia säteilytarkkailuasiakirjoja koskevat yhteiset säännökset

I luku

1 Jokaiseen jäsenvaltioiden ulkopuolisia työntekijöitä koskevaan säteilytarkkailujärjestelmään on sisällytettävä seuraavat kolme osa-aluetta:

— ulkopuolista työntekijää koskevat henkilötiedot,

— ennen työskentelyä toimitettavat tiedot,

— työskentelyn jälkeen toimitettavat tiedot.

2 Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, säteilytarkkailujärjestelmän väärentämisen, väärinkäytösten ja lainvastaisen käsittelyn estämiseksi.

3 Ulkopuolista työntekijää koskeviin tietoihin on liitettävä tiedot sukupuolesta ja syntymäajasta

II luku

Ennen työskentelyä on ulkopuolisen yrityksen tai tähän velvoitetun viranomaisen toimitettava toiminnan harjoittajalle tai tämän asianmukaisesti valtuuttamalle lääkärille säteilytarkkailujärjestelmää varten seuraavat tiedot:

— ulkopuolisen yrityksen nimi ja osoite,

— ulkopuolisen työntekijän luokitus direktiivin 80/836/Euratom 35 artiklan mukaan,

— viimeisimmän säännöllisen terveystarkastuksen ajankohta,

— ulkopuolisen työntekijän altistumista koskevat tarkkailutulokset.

III luku

Toiminnanharjoittajan on kirjattava tai kirjautettava tätä tarkoitusta varten velvoitetun viranomaisen välityksellä säteilytarkkailujärjestelmään jokaisen työskentelyn jälkeen seuraavat tiedot:

— työskentelyn kesto,

— ulkopuolisen työntekijän arvioitu tosiasiallinen annos,

— epäyhtenäisesti jakaantuneen säteilyn osalta arvio eri kehonosien saamasta säteilyannoksesta,

— sisäisen kontaminaation osalta arvio saadusta aktiivisuudesta tai annoksesta.

Liite II Henkilökohtaista sateilytarkkailuasiakirjaa koskevat liitteeseen i liittyvät lisämääräykset

1 Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamaa henkilökohtaista säteilytarkkailuasiakirjaa ei saa luovuttaa.

2 Liitteessä I olevan I luvun 2 kohdan mukaisesti on jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten annettava kullekin henkilökohtaiselle tarkkailuasiakirjalle tunnusnumero.

Muutokset

NDir 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta 5.12.2013

Muutossäädös on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. NDir 2013/59/Euratom.