Sisällysluettelo

  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 1.3.2021-28.2.2023) 11.2.2021/139

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
  • 5 §
Siirry

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 1.3.2021-28.2.2023) 11.2.2021/139

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

1. mom.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

1. mom.

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ydinlaitoksia koskevista ympäristövaikutusten arviointihankkeista ovat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta ja 23 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta.

2. mom.

Edellä mainituista suoritteista peritään maksuja seuraavien maksuluokkien mukaisesti:

1) Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

a) Suppea hanke (5–15 henkilötyöpäivää) 6 615 €

b) Tavanomainen hanke (16–25 henkilötyöpäivää) 13 230 €

c) Vaativa hanke (yli 25 henkilötyöpäivää) 13 230 € ja lisäksi 90 €/h 25 työpäivää ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 36 380 €

2) Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

a) Suppea hanke (10–20 henkilötyöpäivää) 9 920 €

b) Tavanomainen hanke (21–30 henkilötyöpäivää) 16 540 €

c) Vaativa hanke (yli 30 henkilötyöpäivää) 16 540 € ja lisäksi 90 €/h 30 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 47 630 €

3. mom.

Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen jättämisen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö antaa hankkeesta vastaavalle arvion hankkeen maksuluokasta. Suoritteen antamisen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa maksuluokan toteutuneiden kustannusten perusteella.

3 §

1. mom.

Peruutetusta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus 2 §:n mukaisesta maksusta, jos työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

1. mom.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja se on voimassa 28 päivään helmikuuta 2023.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon antamista varten toimitettuihin arviointiohjelmiin ja perustellun päätelmän antamista varten toimitettuihin arviointiselostuksiin.