Sisällysluettelo

  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 1.3.2021-28.2.2023) 11.2.2021/138

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
  • 5 §
Siirry

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 1.3.2021-28.2.2023) 11.2.2021/138

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

1. mom.

Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

1. mom.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset työ- ja elinkeinoministeriön lupapäätökset ja lupahakemusten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

5) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta; sekä

6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvontatoiminta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

1. mom.

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

2. mom.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

1. mom.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja se on voimassa 28 päivään helmikuuta 2023.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin.

Liite

Hinnasto 
Päätös tai suoriteMaksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön 
1.1. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen630 €
1.2. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella9 450 €
2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta630 €
3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen630 €
4. Ydinjätehuolto 
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu3 150 €, lisäksi peritään 1 670 € luvanhaltijan jokaisesta laitosyksiköstä.
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta6 300 €
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä6 300 €
4.4. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta6 300 €
5. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu8 221 €, lisäksi peritään 1 890 € toimijoilta, jotka toimittavat ydinenergialain 45 §:ssä tarkoitetut vakuudet.