Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista (voimassa 1.1.2021-31.12.2022) 14.12.2020/1167

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

2. mom.

Säteilylaissa (859/2018) tarkoitetusta valvontamaksusta säädetään mainitussa laissa.

3. mom.

Ydinturvallisuusvalvontaan perustuvien suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu.

2. mom.

Tuntihintaan perustuvissa suoritteissa suoritteen tuottamisessa käytetty aika pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin. Suoritteen tuottamisesta peritään kuitenkin aina vähintään puolta tuntia vastaava maksu.

3. mom.

Suorite voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on suoritteen tilaajan tai vastaanottajan työn tai toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta vireillä olevien muiden asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 prosentilla korotettu maksu.

4. mom.

Jos julkisoikeudellisista suoritteista perittävä maksu on yksittäistapauksessa merkittävästi suurempi kuin niistä valtiolle aiheutuvien kustannusten määrä, Säteilyturvakeskus voi arvioida ja periä maksun valtiolle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisena.

5. mom.

Maksuista säädetään liitteessä.

3 § Tietopyyntöjen maksullisuus

1. mom.

Säteilyturvakeskus päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 § Asian lopputuloksen vaikutus maksuun

1. mom.

Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun.

2. mom.

Jos julkisoikeudellisen suoritteen perusteena oleva asia raukeaa tai jätetään tutkimatta, suoritteesta peritään maksu kuitenkin vain, jos Säteilyturvakeskus on tehnyt vähäistä enemmän toimenpiteitä asian valmistelussa.

3. mom.

Maksua ei peritä myöskään, jos asia ratkaistaan hylkäämällä vaatimus heti perusteettomana.

5 § Uudelleen ratkaistavan asian suoritemaksu

1. mom.

Tuomioistuimen palauttaman asian ja hallintolain 50 §:ssä tarkoitetun asiavirheen korjaamista koskevan asian käsittelystä ei peritä uutta maksua. Maksua tarvittaessa oikaistaan asian jatkokäsittelyn ja lopputuloksen mukaisesti.

6 § Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

2. mom.

Maksua ei myöskään peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan yhteystietojen muuttamisesta, säteilylähteen poistamisesta käytöstä tai säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan eikä annosmittauspalvelun toiminnan lopettamisesta. Näihin suoritteisiin liittyvien tarkastusten maksullisuus määräytyy kuitenkin tämän asetuksen 2 §:n mukaisesti.

3. mom.

Säteilylain 196 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei myöskään peritä maksua.

7 § Maksulliset muut suoritteet

1. mom.

Säteilyturvakeskus hinnoittelee maksulliset muut suoritteet liiketaloudellisin perustein.

2. mom.

Tässä pykälässä tarkoitettuja suoriteryhmiä ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät tarkastukset, säteilymittaukset, kalibroinnit, testaukset, säteilytykset ja radioaktiivisten aineiden määritykset;

2) koulutukset ja harjoitukset;

3) laite- ja tilavuokrat;

4) tietopalvelut;

5) pyynnöstä annetut asiakirjakopiot;

6) muut palvelut kuin 8 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

8 § Maksuttomat muut suoritteet

1. mom.

Maksuttomia muita suoriteryhmiä ovat:

1) kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö säteilyturvallisuuden ja ydinenergian käytön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;

2) yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeät koulutukset ja harjoitukset.

2. mom.

Maksuttomia muita suoritteita ovat myös viranomaisen neuvojen, ohjeiden ja opastuksen antaminen sekä tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

3. mom.

Suoritteeseen liittyvien kustannusten jakautumisesta ja korvaamisesta voidaan kuitenkin sopia erikseen enintään niiden omakustannusarvoon saakka.

9 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

2. mom.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Liite

1. Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1. Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti).

SuoriteMaksuHuomautus
Uusi lupa – luokka 3 tai E625 € 
Uusi lupa – luokka 2935 € 
Uusi lupa – luokka 11 455 € 
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle.210 €Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 155 €/h.
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta155 €/h 
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E.210 € 
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset625 € 
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset935 € 
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen210 € 
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen210 € 
Vapauttaminen turvallisuusluvasta155 €/h 
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 3 tai E210 € 
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 2625 € 
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 1935 € 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 24 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta.

Taulukko 1.2. Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta).

Toiminnan luokka tai toimintaMaksuHuomautus
3625 € 
2830 € 
11 560 € 
Luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta155 €/h 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

Taulukko 1.3. Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista.

SuoriteMaksuHuomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa6 655 € 
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus8 320 €Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus5 200 €Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus3 120 €Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan1 350 € 
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittelyYllä olevan lupamuutostaulukon mukaisesti 

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Taulukko 2.1. Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti5 €Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti16 €Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja59 € 
Työntekijän annosraportti49 € 

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1. Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia155 €/hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus1 560 € 
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti155 €/hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Taulukko 4.1. Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.

SuoriteMaksuHuomautus
Säteilymittausten hyväksyntä625 € 
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä625 € 
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta625 € 
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen.625 € 
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla.625 € 

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Taulukko 5.1. Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Lupa470 € 
Luvan muutos155 € 
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus360 € 
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus570 €Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1. Muut suoritteet.

SuoriteMaksuHuomautus
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely80 €Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla
Muu päätös, lausunto tai suorite155 €/hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.