Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista (voimassa 31.12.2020 saakka) 17.12.2018/1259

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

2. mom.

Säteilylaissa (859/2018) tarkoitetusta valvontamaksusta säädetään mainitussa laissa.

3. mom.

Ydinturvallisuusvalvontaan perustuvien suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu. Maksuista säädetään liitteessä.

2. mom.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kuitenkin Säteilyturvakeskus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

3 § Asian lopputuloksen vaikutus maksuun

1. mom.

Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun.

2. mom.

Jos julkisoikeudellisen suoritteen perusteena oleva asia raukeaa, suoritteesta peritään maksu kuitenkin vain, jos Säteilyturvakeskus on tehnyt vähäistä enemmän toimenpiteitä asian ratkaisemisen valmistelemiseksi. Maksua ei peritä myöskään, jos asia ratkaistaan hylkäämällä vaatimus heti perusteettomana tai jättämällä tutkimatta ilman, että asianosaisille on varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.

4 § Uudelleen ratkaistavan asian suoritemaksu

1. mom.

Tuomioistuimen palauttaman asian ja hallintolain 50 §:ssä tarkoitetun asiavirheen korjaamista koskevan asian maksusta vähennetään maksut, jotka asiassa on aikaisemmin peritty.

5 § Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

2. mom.

Maksua ei myöskään peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan yhteystietojen muuttamisesta, säteilylähteen poistamisesta käytöstä tai säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan. Näihin suoritteisiin liittyvien tarkastusten maksullisuus määräytyy kuitenkin tämän asetuksen 2 §:n mukaisesti.

6 § Maksulliset muut suoritteet

1. mom.

Säteilyturvakeskus hinnoittelee maksulliset muut suoritteet liiketaloudellisin perustein.

2. mom.

Tässä pykälässä tarkoitettuja suoriteryhmiä ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät tarkastukset, säteilymittaukset, kalibroinnit, testaukset, säteilytykset ja radioaktiivisten aineiden määritykset;

2) koulutukset ja harjoitukset lukuun ottamatta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeitä koulutuksia ja harjoituksia;

3) laite- ja tilavuokrat;

4) tietopalvelut;

5) pyynnöstä annetut asiakirjakopiot;

6) muut palvelut kuin 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

7 § Maksuttomat muut suoritteet

1. mom.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö säteilyturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on maksuton muu suorite, jos siihen liittyvä tiedonvaihto ja kehitystoiminta ovat vastavuoroisesti maksuttomia Säteilyturvakeskukselle tai jos niistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

2. mom.

Maksuttomia muita suoritteita ovat myös viranomaisen neuvojen, ohjeiden ja opastuksen antaminen sekä tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

3. mom.

Suoritteeseen liittyvien oheiskulujen korvaamisesta voidaan kuitenkin sopia erikseen.

8 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (580/1993).

3. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tätä asetusta.

4. mom.

Säteilyturvakeskus voi säteilylain 202 §:n 2 momentissa tarkoitettuna siirtymäaikana arvioida säteilylain 27 §:ssä tarkoitetut säteilytoimintaa koskevat luokitukset maksun määräämistä varten.

5. mom.

Säteilylain 26 §:ssä tarkoitetun turvallisuusarvion hyväksyminen on maksuton julkisoikeudellinen suorite, jos hyväksymistä koskeva hakemus tulee vireille säteilylain 202 §:n 2 momentissa tarkoitettuna siirtymäaikana.

Liite

1. Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1. Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti).

SuoriteMaksuHuomautus
Uusi lupa – luokka 3 tai E600 € 
Uusi lupa – luokka 2900 € 
Uusi lupa – luokka 11 400 € 
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle.200 €Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 150 € / tunti.
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E.200 € 
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset600 € 
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset900 € 
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen200 € 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.

Taulukko 1.2. Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta).

Toiminnan luokkaMaksuHuomautus
3600 € 
2800 € 
11 500 € 

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

Taulukko 1.3. Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista.

SuoriteMaksuHuomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa6 400 € 
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus8 000 €Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus5 000 €Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus3 000 €Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan1 300 € 
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittelyYllä olevan lupamuutostaulukon mukaisesti 

Turvallisuuslupaa koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Taulukko 2.1. Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti5 €Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti16 € 
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja59 € 
Työntekijän annosraportti49 € 

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa koskeva asia voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on säteilytyöntekijän työn järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1. Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntä150 € /hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus1 500 € 
Annosmittauspalvelun sokkotesti150 € /hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

Annosmittauspalvelua koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on annosmittauspalvelun toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Taulukko 4.1. Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.

SuoriteMaksuHuomautus
Säteilymittausten hyväksyntä600 € 
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä600 € 
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta600 € 
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen.Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla. 350 € 

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Taulukko 5.1. Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.

SuoriteMaksuHuomautus
Lupa150 € 
Luvan muutos150 € 
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus350 € 
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus550 €Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

Suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1. Muut suoritteet.

SuoriteMaksuHuomautus
Muu päätös, lausunto tai suorite150 €/hTuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.