Sisällysluettelo

  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (kumottu) 21.2.2017/131

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 3 a §
  • 4 §
Siirry

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (kumottu) 21.2.2017/131

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

1. mom.

Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

1. mom.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset työ- ja elinkeinoministeriön lupapäätökset ja lupahakemusten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta;

5) päätökset pakollisesta jätehuoltoyhteistyöstä; sekä

6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvontatoiminta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

1. mom.

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

2. mom.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

3 a §

1. mom.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017 ja se on voimassa 28 päivään helmikuuta 2019.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin.

Liite

Hinnasto

Päätös tai suoriteMaksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön 
1.1. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 440,-
1.2. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 8 410,-
2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta450,-
3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen450,-
4. Ydinjätehuolto 
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu 
4.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen9 550,-
4.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset3 850,-
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä6 060,-
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 6 060,-
5. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin 
5.1. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu 
5.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen9 670,-
5.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset4 200,-