Sisällysluettelo

  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (kumottu) 21.2.2017/130

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
  • 4 a §
  • 5 §
Siirry

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (kumottu) 21.2.2017/130

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

1. mom.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 on kumottu L:lla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017, joka on voimassa 16.5.2017 alkaen.

2 §

1. mom.

Suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:

a) uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 6 700 euroa;

b) lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 1 700 euroa, jos uudella ydinlaitoshankkeella on useita vaihtoehtoisia sijaintikuntia;

c) toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 3 400 euroa;

2) yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta:

a) uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 8 400 euroa;

b) lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 2 500 euroa, jos uudella ydinlaitoshankkeella on useita vaihtoehtoisia sijaintikuntia;

c) toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 5 000 euroa.

2. mom.

Useampaa ydinlaitosta koskevasta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta peritään 1 momentissa säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodostavat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yhtenäisen kokonaisuuden.

3 §

1. mom.

Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arviointiselostusta koskevasta menettelystä peritään arviointiohjelman tai arviointiselostuksen käsittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta maksusta, jos työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

1. mom.

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö perii hankkeesta vastaavalta ministeriön suorittamat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyvien ostopalvelujen kustannukset sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannukset.

4 a §

1. mom.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017 ja se on voimassa 28 päivään helmikuuta 2019.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon antamista varten toimitettuihin arviointiohjelmiin ja arviointiselostuksiin.