Valtioneuvoston asetus painelaitteista 29.12.2016/1548

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla:

1 luku Yleiset säännökset

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tätä asetusta sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 baaria.

2 § Soveltamisalan rajaukset

1. mom.

Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

1) siirtoputkisto, johon kuuluu putkisto tai putkistokokonaisuus, joka on tarkoitettu minkä tahansa aineen siirtämiseen laitokseen tai laitoksesta maalla tai merellä, viimeisestä laitoksen alueella sijaitsevasta sulkuventtiilistä alkaen eivätkä mitkään erityisesti siirtoputkistoon suunnitellut lisälaitteet; soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin paineenalennus- ja kompressioasemalla olevat laitteet ja muut standardipainelaitteet;

2) verkostot veden hankintaa, jakelua ja poistoa varten ja niihin liittyvät laitteet sekä painevesijohdot, painetunnelit, vesivoimalaitosten tasaussäiliöt erityisine lisävarusteineen ja muut painevesitiet;

3) yksinkertaisista painesäiliöistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1550/2016) soveltamisalaan kuuluvat painelaitteet;

4) aerosoliasetuksen (1433/1993) soveltamisalaan kuuluvat laitteet;

5) ne ajoneuvojen toimintaan tarkoitetut laitteet, jotka kuuluvat seuraavien säädösten soveltamisalaan:

a) asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/1992);

b) valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä (356/2005);

c) ajoneuvolaki (1090/2002);

6) ne seuraavien säännösten soveltamisalaan kuuluvat laitteet, jotka 8 §:n mukaan kuuluvat korkeintaan luokkaan I:

a) valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008);

b) sähköturvallisuuslaki (1135/2016);

c) hissiturvallisuuslaki (1134/2016);

d) laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010);

e) kaasulaiteasetus (1434/1993);

f) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (918/1996);

7) sotilaspainelaitteet;

8) ne erityisesti ydinlaitoksiin suunnitellut painelaitteet, joiden toimintahäiriö voi aiheuttaa radioaktiivisen päästön;

9) ne öljyn, kaasun tai geotermisen energian etsintä- ja hyödyntämisteollisuudessa sekä maanalaisessa varastoinnissa käytettävät porauskaivojen hallintalaitteet, joiden tarkoituksena on hillitä tai valvoa porauskaivojen painetta, eivätkä näihin sisältyvät porauskaivojen yläosan venttiililaitteisto, automaattiset sulkuventtiilit, putkilinjojen kokoojayksiköt eivätkä niistä porauskaivoihin päin sijaitsevat laitteet;

10) laitteet, joissa on kammioita tai mekanismeja, joiden mitoitus, materiaalien valinta ja valmistusohjeet perustuvat ensisijaisesti lujuuteen, jäykkyyteen ja stabiliteettiin suhteessa staattisiin ja dynaamisiin rasituksiin käytössä tai suhteessa muihin niiden toimintaan liittyviin ominaisuuksiin ja joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä; näihin laitteisiin kuuluvat:

a) moottorit, mukaan lukien turbiinit ja polttomoottorit;

b) höyrykoneet, kaasu- tai höyryturbiinit, turbogeneraattorit, kompressorit, pumput ja toimilaitteet;

11) masuunit ja niiden jäähdytysjärjestelmät, kuumailmapuhalluksen talteenottolaitteet, pölynerottimet ja masuunien kaasunpuhdistimet sekä pelkistysuunit jäähdytysjärjestelmineen, kaasukonvertterit eivätkä sulatukseen, uudelleensulatukseen, kaasunpoistoon sekä teräksen ja ei-rautametallin valuun tarkoitetut astiat;

12) kytkentä- ja ohjauslaitteistojen, muuntajien ja pyörivien koneiden sekä muiden suurjännitesähkölaitteiden kotelot;

13) sähkö- ja puhelinkaapeleita ja muita lähetysverkkojen osia ympäröivät paineenalaiset suojaputket;

14) alukset, raketit ja ilma-alukset tai liikkuvat offshore-yksiköt sekä laitteet, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu asennettavaksi näihin koneisiin tai niiden käyttämiseksi;

15) ilmarenkaat, ilmatyynyt, pelipallot, kumiveneet ja muut vastaavat joustavasta päällyksestä muodostuvat painelaitteet;

16) poisto- ja imuäänenvaimentimet;

17) ne hiilihappopitoisten juomien pullot tai tölkit, jotka on tarkoitettu kuluttajille;

18) juomien kuljetukseen ja jakeluun tarkoitetut säiliöt, joissa suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo (PS • V) ei ole yli 500 baaria kertaa litra (bar • L) ja suurin sallittu käyttöpaine on enintään 7 baaria;

19) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus, SopS 23/1979), kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF, SopS 5/1985) liitteen B (CIM) liitteenä olevien vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID-määräys), kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälisen merenkulkualan kuljetussäännöstön (IMDG-säännöstö) ja kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistujen teknisten määräysten (ICAO-määräys) soveltamisalaan kuuluvat laitteet;

20) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) soveltamisalaan kuuluvat laitteet;

21) lämmintä vettä sisältävän lämmitysjärjestelmän lämpöpatterit ja putket;

22) ne nesteille tarkoitetut säiliöt, joissa kaasunpaine nesteen yläpuolella on enintään 0,5 baaria.

KaasulaiteA 1434/1993 on kumottu VNa:lla kaasulaiteasetuksen kumoamisesta 857/2018, joka on voimassa 1.12.2018 alkaen.

3 § Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) säiliöllä paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, joka sisältää yhden tai useamman kammion, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin;

2) putkistolla sisällön siirtämiseen tarkoitettuja osia, jotka on liitetty toisiinsa paineelliseen järjestelmään yhdistämistä varten; putkistoon kuuluu ainakin putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut paineenalaiset osat; ilman jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen tarkoitettu putkista muodostuva lämmönvaihdin vastaa putkistoa;

3) paineenalaisella lisälaitteella toiminnallista laitetta, jonka kuori on paineenalainen;

4) alimmalla ja korkeimmalla sallitulla lämpötilalla (TS) valmistajan ilmoittamia alimpia ja korkeimpia lämpötiloja, joihin laite on suunniteltu;

5) tilavuudella (V) kunkin kammion sisäistä tilavuutta mukaan lukien yhteiden tilavuus aina ensimmäiseen hitsaus- tai muuhun liitokseen asti ja lukuun ottamatta kiinteiden sisäisten osien tilavuutta;

6) nimellissuuruudella (DN) putkistojärjestelmän kaikille osille yhteistä koon numeerista esitystapaa, lukuun ottamatta osia, joista annetaan ulkohalkaisija tai kierrekoko; millimetreinä annettava luku pyöristetään viitearvoksi, joka ei ole tiukasti sidoksissa valmistusmittoihin; nimellissuuruus ilmoitetaan merkitsemällä lyhenne DN ja luku, joka osoittaa nimellissuuruuden;

7) käyttöönotolla painelaitteen tai laitekokonaisuuden ensimmäistä käyttöä omistajan tai haltijan toimesta.

4 § Varolaitteet

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan varolaitteella laitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä.

2. mom.

Varolaitteita ovat:

1) varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut paineenalennusvarolaitteet ja muut painetta suoraan rajoittavat laitteet;

2) paine-, lämpötila- tai pintakytkimet ja muut rajoitinlaitteet, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen, sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet.

5 § Suurin sallittu käyttöpaine

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan suurimmalla sallitulla käyttöpaineella (PS) valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua painetta, jolle laite on suunniteltu.

2. mom.

Suurin sallittu käyttöpaine määritetään valmistajan ilmoittamassa kohdassa, joka voi olla varolaitteen liitoskohta tai laitteen yläosa. Jos tämä ei ole mahdollista, suurin sallittu käyttöpaine voidaan ilmoittaa muussa valmistajan määräämässä kohdassa.

6 § Sisältö

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sisällöllä puhtaana faasina olevia kaasuja, nesteitä ja höyryjä sekä näiden seoksia. Sisällössä voi olla myös kiinteitä aineosia.

2. mom.

Painelaitteen sisällöt jaetaan ryhmään 1 ja ryhmään 2 seuraavasti:

1) ryhmään 1 kuuluvat ne aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 7 ja 8 alakohdassa määritellyt aineet ja seokset, jotka on luokiteltu vaarallisiksi seuraavien, mainitun asetuksen liitteessä I 2 ja 3 osassa vahvistettujen fysikaalisten tai terveydelle aiheutuvien vaarojen luokkien mukaisesti:

a) epästabiilit räjähteet tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet;

b) syttyvät kaasut, kategoriat 1 ja 2;

c) hapettavat kaasut, kategoria 1;

d) syttyvät nesteet, kategoriat 1 ja 2;

e) syttyvät nesteet, kategoria 3, jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste;

f) syttyvät kiinteät aineet, kategoriat 1 ja 2;

g) itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit A–F;

h) pyroforiset nesteet, kategoria 1;

i) pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1;

j) aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategoriat 1, 2 ja 3;

k) hapettavat nesteet, kategoriat 1, 2 ja 3;

l) hapettavat kiinteät aineet, kategoriat 1, 2 ja 3;

m) orgaaniset peroksidit, tyypit A–F;

n) välitön myrkyllisyys suun kautta, kategoriat 1 ja 2;

o) välitön myrkyllisyys ihon kautta, kategoriat 1 ja 2;

p) välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta, kategoriat 1, 2 ja 3;

q) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1;

2) ryhmään 1 kuuluvat myös painelaitteen sisältämät aineet ja seokset, joiden korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin sisällön leimahduspiste;

3) ryhmään 2 kuuluvat kaikki aineet ja seokset, jotka eivät kuulu ryhmään 1.

2 lukuVaatimustenmukaisuuden arviointi

7 § Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset

1. mom.

Painelaitteiden olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin sovelletaan painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU, jäljempänä painelaitedirektiivi, liitteessä I säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

2. mom.

Säiliöiden on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja painelaitteita, jotka on tarkoitettu:

1) niille kaasuille, nesteytetyille kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on yli 0,5 baaria yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin;

a) ryhmään 1 kuuluva painelaitteen sisältö kun V > 1 L ja PS • V > 25 bar • L tai kun PS > 200 bar;

b) ryhmään 2 kuuluva painelaitteen sisältö kun V > 1 L ja PS • V > 50 bar • L tai kun PS > 1 000 bar sekä kaikki käsisammuttimet ja hengityslaitteiden pullot;

2) nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enintään 0,5 baaria yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

a) ryhmään 1 kuuluva painelaitteen sisältö kun V > 1 L ja PS • V > 200 bar • L tai kun PS > 500 bar;

b) ryhmään 2 kuuluva painelaitteen sisältö kun PS > 10 bar ja PS • V > 10 000 bar • L tai kun PS > 1 000 bar.

3. mom.

Sellaisten liekillä tai muutoin lämmitettävien painelaitteiden, joiden sisäpuolinen tilavuus on suurempi tai yhtä suuri kuin kaksi litraa (V > 2 L) ja joissa on ylikuumenemisen vaara ja jotka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 celsiusasteen lämpötilassa, sekä kaikkien painekeittimien on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset.

4. mom.

Putkistojen on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne on tarkoitettu:

1) niille kaasuille, nesteytetyille kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on yli 0,5 baaria yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

a) ryhmään 1 kuuluva painelaitteen sisältö kun DN > 25;

b) ryhmään 2 kuuluva painelaitteen sisältö kun DN > 32 ja PS • DN > 1 000 bar;

2) nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enintään 0,5 baaria yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

a) ryhmään 1 kuuluva painelaitteen sisältö kun DN > 25 ja PS • DN > 2 000 bar;

b) ryhmään 2 kuuluva painelaitteen sisältö kun PS > 10 bar ja DN > 200 ja PS • DN > 5 000 bar.

5. mom.

Sellaisten varolaitteiden ja paineenalaisten lisälaitteiden, jotka on tarkoitettu 2–4 momentissa tarkoitettuihin laitteisiin, myös silloin, kun tällaiset laitteet ovat laitekokonaisuuden osia, on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset.

8 § Laitekokonaisuuksien olennaiset turvallisuusvaatimukset

1. mom.

Seuraavien laitekokonaisuuksien, joihin kuuluu vähintään yksi 7 §:ssä tarkoitettu painelaite, on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset:

1) höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 celsiusasteen lämpötilassa tarkoitetut laitekokonaisuudet, joihin kuuluu vähintään yksi liekillä tai muutoin lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara;

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut laitekokonaisuudet, jos niiden valmistaja on tarkoittanut ne markkinoille saatettaviksi ja käyttöönotettaviksi laitekokonaisuuksina.

2. mom.

Lämpimän veden tuotantoon enintään 110 celsiusasteen lämpötilassa tarkoitettujen laitekokonaisuuksien, joissa on kiinteän polttoaineen käsisyöttö ja suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on yli 50 baaria kertaa litra, on kuitenkin täytettävä painelaitedirektiivin liitteen I 2.10, 2.11 ja 3.4 kohdassa sekä 5 kohdan a ja d alakohdassa säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

9 § Hyvän konepajakäytännön mukaisesti valmistettavat painelaitteet

1. mom.

Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joiden ominaisuudet ovat 7 §:n 2–4 momentissa säädetyillä rajoilla tai niiden alapuolella, on suunniteltava ja valmistettava Euroopan unionin jäsenvaltiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti.

10 § Luokittelu

1. mom.

Painelaitteiden luokitteluun sovelletaan painelaitedirektiivin liitteessä II säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukkoja seuraavasti:

1) edellä 7 §:n 2 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 1;

2) edellä 7 §:n 2 momentin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 2;

3) edellä 7 §:n 2 momentin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 3;

4) edellä 7 §:n 2 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 4;

5) edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 5;

6) edellä 7 §:n 4 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 6;

7) edellä 7 §:n 4 momentin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 7;

8) edellä 7 §:n 4 momentin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 8;

9) edellä 7 §:n 4 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukko 9.

2. mom.

Useasta kammiosta koostuva säiliö on luokiteltava korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus on tehtävä sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa.

3. mom.

Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, voidaan kuitenkin luokitella samaan luokkaan kuin suojattava laite.

4. mom.

Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan suurimman sallitun käyttöpaineen, sisältöryhmän ja tapauksesta riippuen tilavuuden tai nimellissuuruuden mukaan käyttäen vastaavaa vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukkoa, jota sovelletaan säiliöön tai putkistoon. Jos tilavuutta ja nimellissuuruutta voidaan kumpaakin soveltaa luokitteluun, paineenalaiset lisälaitteet on luokiteltava sillä perusteella, joka edellyttää korkeampaa luokkaa.

11 § Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

1. mom.

Eri luokkiin sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat seuraavat:

Luokka I:Moduuli A;
Luokka II:Moduuli A2,
 Moduuli D1,
 Moduuli E1;
Luokka III:Moduuli B (suunnittelutyyppi) + D,
 Moduuli B (suunnittelutyyppi) + F,
 Moduuli B (tuotantotyyppi) + E,
 Moduuli B (tuotantotyyppi) + C2,
 Moduuli H;
Luokka IV:Moduuli B (tuotantotyyppi) + D,
 Moduuli B (tuotantotyyppi) + F,
 Moduuli G,
 Moduuli H1.
2. mom.

Vaatimustenmukaisuus on arvioitava painelaitedirektiivin liitteen III mukaisesti.

3. mom.

Valmistaja voi soveltaa korkeampaan luokkaan tarkoitettua menettelyä.

4. mom.

Ilmoitetun laitoksen on painelaitteiden luokkien III ja IV laadunvarmistusmenettelyjen yhteydessä tehdessään ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä otettava näytekappale laitteesta sen valmistus- tai varastotiloista painelaitteen loppuarvioinnin tekemiseksi tai teettämiseksi, jos painelaite on 7 §:n 2 momentin 1 kohdan painelaite tai painelaitteessa on 7 §:n 2 momentin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ryhmään 1 kuuluva sisältö tai painelaite kuuluu 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin painelaitteisiin. Loppuarviointi on tehtävä painelaitedirektiivin liitteen I 3.2. kohdan mukaisesti.

5. mom.

Ilmoitetun laitoksen on 4 momentissa tarkoitettujen laitteiden osalta tehtävä vähintään kaksi tarkastuskäyntiä ensimmäisen valmistusvuoden aikana. Ilmoitettu laitos määrittää seuraavien käyntien väliajat painelaitedirektiivin liitteen III moduulin D kohdassa 4.4, moduulin E kohdassa 4.4 ja moduulin H kohdassa 4.4. kohdassa ja moduulin H1 kohdassa 5.4 asetettujen vaatimusten mukaisesti.

6. mom.

Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitettujen säiliöiden ja laitteiden, jotka painelaitedirektiivin liitteen II mukaan kuuluvat luokkaan III, yksittäistuotannossa H moduulin menettelyn mukaisesti ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä painelaitedirektiivin liitteen I 3.2. kohdassa tarkoitettu loppuarviointi jokaiselle yksikölle.

7. mom.

Valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle suunniteltu tuotantoaikataulu 4 ja 6 momentissa säädettyä tarkoitusta varten.

12 § Laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

1. mom.

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuihin laitekokonaisuuksiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, johon kuuluu:

1) kunkin 7 §:ssä tarkoitetun, laitekokonaisuuden osana toimivan painelaitteen arviointi, jos siihen ei aiemmin ole sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja kiinnitetty erillistä CE-merkintää; kuhunkin laitteeseen sovellettava arviointimenettely määritetään kyseisen laitteen luokan mukaisesti;

2) arviointi laitekokonaisuuden eri osien yhdistämisestä painelaitedirektiivin liitteen I 2.3, 2.8 ja 2.9 kohdan mukaisesti; arviointimenettely määräytyy kyseisten laitteiden korkeimman luokan mukaisesti, varolaitteisiin sovellettavaa luokkaa lukuun ottamatta;

3) sen arviointi, miten laitekokonaisuuden käyttöarvot pysyvät sallituissa arvoissa painelaitedirektiivin liitteen I 2.10 ja 3.2.3 kohdan mukaisesti.

2. mom.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu arviointi on tehtävä suojeltavien laitteiden korkeimman luokan mukaisesti.

13 § Käyttäjien tarkastuslaitoksen suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi

1. mom.

Käyttäjien tarkastuslaitoksen tekemään vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovellettavat menettelyt ovat painelaitedirektiivin liitteessä III vahvistetut moduulit A2, C2, F ja G.

14 § EU-tyyppitarkastustodistus tuotantotyypille

1. mom.

EU-tyyppitarkastustodistuksella vahvistetaan, että painelaitteen tekninen suunnittelu täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2. mom.

EU-tyyppitarkastustodistuksen myöntämiseksi teknisen suunnittelun on täytettävä painelaitedirektiivin liitteessä III säädetyt edellytykset. Todistuksen on sisällettävä mainitussa liitteessä tarkoitetut tiedot.

15 § EU-suunnittelutodistus suunnittelutyypille

1. mom.

EU-suunnittelutodistuksella vahvistetaan, että painelaitteen suunnittelu täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2. mom.

EU-suunnittelutodistuksen myöntämiseksi suunnittelun on täytettävä painelaitedirektiivin liitteessä III säädetyt edellytykset. Todistuksen on sisällettävä mainitussa liitteessä tarkoitetut tiedot.

16 § Vaatimustenmukaisuustodistus

1. mom.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos vahvistaa vaatimustenmukaisuustodistuksella, että painelaite täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2. mom.

Vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntämiseksi painelaitteen on täytettävä painelaitedirektiivin liitteessä III säädetyt edellytykset. Todistuksen on sisällettävä mainitussa liitteessä tarkoitetut tiedot.

17 § Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät asiakirjat

1. mom.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät pöytäkirjat ja kirjeenvaihto on laadittava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaneen laitoksen hyväksymällä kielellä.

18 § EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. mom.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että painelaitedirektiivin liitteessä I säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

2. mom.

Jos painelaitteeseen sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta voidaan laatia yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

3. mom.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan painelaitedirektiivin liitteessä IV olevaa mallia, sen on sisällettävä mainitun direktiivin liitteessä III eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

19 § CE-merkinnän kiinnittäminen

1. mom.

CE-merkintä on kiinnitettävä jokaiseen 7 §:ssä tarkoitettuun painelaitteeseen tai sen arvokilpeen sekä jokaiseen 8 §:ssä tarkoitettuun laitekokonaisuuteen tai sen arvokilpeen.

2. mom.

Jos CE-merkintää ei ole mahdollista tai perusteltua kiinnittää painelaitteeseen, se on kiinnitettävä laitteen pakkaukseen ja laitteen mukana oleviin asiakirjoihin.

3. mom.

CE-merkintä saadaan kiinnittää painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, jotka ovat täydellisiä tai sellaisessa kunnossa, että painelaitedirektiivin liitteen I 3.2 kohdassa tarkoitettu lopputarkastus voidaan tehdä.

4. mom.

CE-merkintää ei ole tarpeen kiinnittää jokaiseen yksittäiseen 8 §:ssä tarkoitetun laitekokonaisuuden osana olevaan painelaitteeseen. Jos yksittäisissä painelaitteissa jo on CE-merkintä, tämä merkintä säilytetään, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen.

20 § Ohjeet ja turvallisuustiedot

1. mom.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuihin painelaitteisiin ja 8 §:ssä tarkoitettuihin laitekokonaisuuksiin kiinnitettävien ohjeiden ja turvallisuustietojen osalta noudatetaan, mitä painelaitedirektiivin liitteen I 3.3 ja 3.4 kohdassa säädetään.

2. mom.

Hyvän konepajakäytännön mukaan valmistetuissa painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava mukana riittävät käyttöohjeet.

21 § Tekniset asiakirjat

1. mom.

Painelaitteita koskevat tekniset asiakirjat on laadittava niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko painelaite sovellettavien vaatimusten mukainen.

2. mom.

Teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä.

3. mom.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettujen painelaitteiden ja 8 §:ssä tarkoitettujen laitekokonaisuuksien tekniset asiakirjat on laadittava painelaitedirektiivin liitteessä III säädetyllä tavalla.

22 § Yksittäisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattaminen ja käyttöönotto kokeilutarkoituksiin

1. mom.

Valvontaviranomainen voi perustelluista syistä sallia yksittäisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattamisen ja käyttöönoton kokeilutarkoituksiin, vaikka laitetta tai laitekokonaisuutta ei ole luokiteltu 10 §:n mukaisesti tai laitteen vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu 11 §:n mukaisesti tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu 12 §:n mukaisesti.

3 lukuMateriaalien eurooppalainen hyväksyntä

23 § Menettely

1. mom.

Ilmoitetun laitoksen on ennen materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän myöntämistä ilmoitettava myöntämisestä jäsenvaltioille ja komissiolle ja toimitettava niille olennaiset tiedot. Ilmoitettu laitos voi myöntää materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän, jos hyväksyntää myönnettäessä otetaan huomioon jäsenvaltioiden ja komission esittämät huomautukset.

2. mom.

Jos materiaalien käyttö on tunnustettu turvalliseksi ennen 29 päivää marraskuuta 1999, ilmoitetun laitoksen on otettava olemassa olevat tiedot huomioon materiaalien vaatimustenmukaisuuden todistamisessa.

24 § Vaatimukset

1. mom.

Materiaalien vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa materiaalien eurooppalaisella hyväksynnällä painelaitedirektiivin liitteen I mukaisesti.

4 lukuVoimaantulo

25 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU (32014L0068) EUVL N:o L 189, 27.6.2014, s. 164