Sisällysluettelo

  • Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista (kumottu) 17.12.2009/1101

  • 1 §
  • 2 §
Siirry

Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista (kumottu) 17.12.2009/1101

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 40 §:n nojalla:

Tämä asetus on kumottu L:lla 6.4.2018/218, joka on voimassa 21.4.2018 alkaen.

1 §

1. mom.

Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen markkinoille saatettavien henkilönsuojainten on täytettävä henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1406/1993) asetetut vaatimukset.

2 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2009.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja henkilösuojaimia koskevista vaatimuksista 30 päivänä maaliskuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (476/1995).

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY , EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18, Neuvoston direktiivi 93/68/ETY , EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1, Neuvoston direktiivi 93/95/ETY , EYVL L 276, 9.11.1993, s. 11