Asetus säteilyturvakeskuksesta (kumoutunut) 27.6.1997/618

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/1983) 2 ja 6 §:n nojalla:

Tämä asetus on kumoutunut 30.12.2022 alkaen. Ks. L 1164/2022 6 §.

Säteilyturvakeskuksen tehtävät

1 §

1. mom.

Säteilyturvakeskuksen tulee ydinenergialain (990/1987), säteilylain (592/1991), säteilyturvakeskuksesta annetun lain (1069/1983) sekä keskuksen toimintaa koskevien muiden säädösten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti:

1) valvoa ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaaleja;

2) valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta;

3) valvoa säteilytilannetta maan alueella ja ylläpitää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta;

4) pitää yllä toimialansa kansallisia mittanormaaleja;

5) tehdä säteily- ja ydinturvallisuutta edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä;

6) tiedottaa säteily- ja ydinturvallisuusasioista sekä osallistua alan koulutustoimintaan;

7) tuottaa toimialaansa soveltuvia asiantuntijapalveluja;

8) tehdä ehdotuksia toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi ja antaa säteily- ja ydinturvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita; sekä

9) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä kansainvälisistä valvonta-, yhteys- ja raportointitehtävistä.

Neuvottelukunta (27.12.2007/1410)

2 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

Säteilyturvakeskuksessa on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää laitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

2. mom.

Neuvottelukunnan asettaa Säteilyturvakeskus.

3–4 §

3–4 § on kumottu A:lla 27.12.2007/1410.

Organisaatio

5 §

1. mom.

Säteilyturvakeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

2. mom.

Määräykset keskuksen toimintaorganisaatiosta ja johtajien vastuualueista annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

Asioiden käsittely

6 §

1. mom.

Pääjohtaja vastaa siitä, että keskuksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

2. mom.

Pääjohtaja ratkaisee ne keskukselle kuuluvat asiat, joita ei ole annettu työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä muun virkamiehen ratkaistaviksi. (27.12.2007/1410)

7 §

1. mom.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa esittelystä ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus

8 § (3.9.2015/1121)

1. mom.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) tutkimusjohtajalla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys tutkimustyöhön keskuksen toimialalla sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) muulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asianomaisen vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) tutkimusprofessorilla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys alansa tutkimus- ja kehittämistehtäviin.

9 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

Henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja.

10 §

1. mom.

Virkavapautta myöntää pääjohtajalle asianomainen ministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

2. mom.

Pääjohtajan viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoimena päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

3. mom.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä ole muiden kuin 8 §:ssä tarkoitettujen virkojen osalta toisin määrätty.

Erinäiset säännökset

11 §

1. mom.

Säteilyturvakeskus voi kutsua keskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan kokeneita ja taitavia henkilöitä, jotka edustavat keskuksen toimialan kannalta merkittävää tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua keskukselle.

12 §

1. mom.

Pääjohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

13 §

1. mom.

Säteilyturvakeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa keskusta koskevissa asioissa.

14 §

1. mom.

Tarkemmat määräykset säteilyturvakeskuksen toiminnan järjestämisestä ja asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä.

2. mom.

Pääjohtaja antaa määräykset siitä, missä järjestyksessä keskuksen johtajat toimivat pääjohtajan sijaisina tämän estyneenä ollessa.

15 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan säteilyturvakeskuksesta 20 päivänä joulukuuta 1991 annettu asetus (1515/1991).

3. mom.

Kumotun asetuksen nojalla asetettu nykyinen johtokunta jatkaa toimikautensa loppuun 31 päivään joulukuuta 1999.

4. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.2.2000/164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

27.12.2007/1410:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

16.6.2011/641:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

3.9.2015/1121:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2015.