Sisällysluettelo

  • Valtioneuvoston päätös ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä (kumottu) 5.5.1994/333

  • 1 §
  • 2 §
Siirry

Valtioneuvoston päätös ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä (kumottu) 5.5.1994/333

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun ydinvastuulain (484/72) 18 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (820/89):

Tämä päätös on kumottu L:lla 23.6.2005/493, joka on voimassa 1.1.2022 alkaen.

1 §

1. mom.

Ydinvastuulain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastuun enimmäismäärä samasta säteilyttämättömän rikastetun uraanin kuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtumasta johtuneista ydinvahingoista on 13 miljoonaa ydinvastuulaissa tarkoitettua erityisnosto-oikeutta edellyttäen, että kuljetettava uraani on rikastettu isotoopin U-235 suhteen enintään 20 prosenttiseksi.

2 §

1. mom.

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 1994.