Sisällysluettelo

Siirry

Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta (kumoutunut) 22.12.1993/1306

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 44 §:n nojalla:

Tämä asetus kumoutuu 15.12.2018. Ks. L 859/2018 200 §.

1 §

1. mom.

Tämä asetus koskee ionisoimatonta säteilyä aikaansaavia laitteita ja niiden käyttöä.

2 §

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitettu valvonta ei koske säteilylaitteita, joiden aiheuttama säteilyaltistus voi olla enintään yksi kymmenesosa vahvistetusta enimmäisarvosta.

3 §

1. mom.

Puolustusvoimat vastaa käytössään olevien radio- ja tutkalaitteiden tarkastuksen ja valvonnan järjestämisestä. Tarkastukset ja valvonta tulee toteuttaa säteilyturvakeskuksen hyväksymiä menetelmiä ja turvallisuusohjeita noudattaen siten, että laitteiden käyttö täyttää säteilylain (592/91) mukaiset turvallisuusvaatimukset.

4 §

1. mom.

Seuraavat säteilylaitteet tulee esittää säteilyturvakeskukselle tarkastettavaksi ennen laitteen käyttöön ottamista:

1) radio- ja tutkalaitteet, joiden aiheuttama säteilyaltistus laitteiden teho, sijoituspaikka ja muut käyttöolosuhteet huomioon ottaen voi ylittää vahvistetut enimmäisarvot;

2) suurtehoiset laserlaitteet, joita käytetään mainoksissa, näytöksissä tai muuten siten, että yleisö voi altistua laitteiden lähettämälle säteilylle; sekä

3) solariumlaitteet, jotka on asennettu yleisölle tarkoitettuun kylpylään tai muuhun laitokseen siten, että laitoksen tiloissa oleskelevat henkilöt ovat alttiina laitteiden lähettämälle ultraviolettisäteilylle.

2. mom.

Tarkastuksesta laadittavassa pöytäkirjassa tulee antaa tarpeelliset määräykset laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Samalla voidaan määrätä säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi laitteen haltijan esittämä henkilö, jolla tulee olla asianmukainen pätevyys.

5 §

1. mom.

Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on 4 §:ssä säädettyjen valvontatehtävien ohella:

1) seurata ja ennakoida ionisoimattoman säteilyn käyttömuotojen ja säteilylaitteiden turvallisuuden yleistä kehittymistä;

2) valmistella ionisoimattoman säteilyn käytön turvallisuutta koskevia ohjeita ja standardeja sekä tehdä tarvittaessa esityksiä turvallisuusmääräysten kehittämiseksi;

3) suorittaa osaltaan markkinoilla olevien säteilylaitteiden valvontaa; sekä

4) tuottaa käytettävissään olevien voimavarojen puitteissa muiden viranomaisten tarvitsemia asiantuntijapalveluja erityisesti mittaustekniikkaan ja turvallisuusarviointiin liittyvissä kysymyksissä.

6 §

1. mom.

Sähkötarkastuskeskukselle ja Telehallintokeskukselle sekä työsuojelu- ja terveysviranomaisille kuuluvasta valvonnasta säädetään erikseen.

7 §

1. mom.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettujen säteilylaitteiden lisäksi säteilyturvakeskus voi tarkastaa muunkin säteilylaitteen, jonka aiheuttama säteilyaltistus voi ylittää vahvistetut enimmäisarvot ja jonka turvallisuutta koskevia säännöksiä ei ole muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä.

8 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan ionisoimattoman säteilyn valvonnasta 20 päivänä joulukuuta 1991 annettu asetus (1513/91).

3. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.