Sisällysluettelo

Siirry

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (kumottu) 28.6.1993/580

Sosiaali- ja terveysministeriö on säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/83) 5 §:n, 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 69 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 § Päätöksen soveltamisala

1. mom.

Tämä päätös koskee säteilyturvakeskuksen muiden kuin ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien suoritteiden maksullisuutta ja maksuperusteita.

2 § Maksuttomat suoritteet

1. mom.

Säteilyturvakeskuksen maksuttomia suoritteita ovat säteilyturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi suoritettavat yleiset tehtävät:

1) valmiustoiminta;

2) säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista tukeva tutkimustoiminta;

3) osallistuminen lainsäädännön, turvallisuusnormien ja standardien valmistelemiseen;

4) säteilyn mittanormaalien ylläpitäminen;

5) kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö, kun siihen liittyvä tiedonvaihto ja kehitystoiminta on vastavuoroisesti maksutonta säteilyturvakeskukselle;

6) yleisluontoinen tiedottaminen; sekä

7) säteilytoiminnan viranomaisaloitteinen yleisvalvonta ja siihen kuuluvat toimenpiteet.

3 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä, joissa säteilyturvakeskus määrää maksun suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat säteilylaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä tarkoitetut valvontatoiminnot:

Luvat ja hyväksymiset

Säteilyn käyttö

Muu säteilytoiminta

Säteilymittarit, mittausmenetelmät ja mittausohjelmat

Vastaavat johtajat

Organisaatioselvitykset

Käyttöhenkilöstön pätevyysvaatimukset ja niiden täyttymisen tutkiminen

Tarkastustoimenpiteet

Muu valvonta

Säteilylaitteiden rekisteröiminen

Säteilyannostietojen rekisteröiminen

4 § Vuotuiset valvontamaksut

1. mom.

Kun säteilyn käyttöön on myönnetty turvallisuuslupa, peritään luvanalaisen toiminnan valvontaan kuuluvista muista kuin 3 §:ssä tarkoitetuista valvontatoimenpiteistä säteilylain 69 §:n 2 momentissa tarkoitettu, valvontatoimenpiteiden omakustannusarvon mukainen vuotuinen valvontamaksu. Sädehoidon laitteiden osalta perittävään vuotuiseen valvontamaksuun sisällytetään lisäksi omakustannusarvon mukaisina ne kustannukset, jotka aiheutuvat näiden laitteiden säännönmukaisista tarkastuksista ja mittauksista.

2. mom.

Vuotuiset valvontamaksut laskee säteilyturvakeskus siten, että valvontatoimenpiteiden kustannukset tulevat valtion maksuperusteasetuksen (211/92) 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti katetuiksi.

5 § Muut maksulliset suoritteet

1. mom.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät sellaiset tarkastus-, testaus-, kalibrointi- ja vastaavat toimenpiteet, joiden kysyntä ei perustu lakiin, asetukseen, lupaehtoihin tai muihin määräyksiin;

2) sopimuksesta tai tilauksesta tehdyt tutkimukset, mittaukset ja muut asiantuntijapalvelut; sekä

3) koulutuspalvelut, tietopalvelut, julkaisut, pyynnöstä annetut asiakirjakopiot ja muut palvelusuoritteet.

6 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.