Sisällysluettelo

Siirry

Laki säteilyturvakeskuksesta (kumottu) 22.12.1983/1069

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tämä laki on kumottu L:lla 20.12.2022/1164, joka on voimassa 30.12.2022 alkaen.

1 §

1. mom.

Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen säteilyturvakeskus.

2 § (21.12.2007/1409)

1. mom.

Säteilyturvakeskusta johtaa pääjohtaja.

2. mom.

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

K.s A säteilyturvakeskuksesta 618/1997.

3 § (18.12.1987/1106)

3 § on kumottu L:lla 18.12.1987/1106.

4 §

1. mom.

Säteilyturvakeskus voi tulo- ja menoarvion rajoissa käyttää tarvittaessa asiantuntijoita sekä tehdä toimialansa rajoissa sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa määriteltyjen tutkimusten ja selvitysten sekä tietojen vaihdon suorittamisesta ja yhteistyösopimuksia muiden keskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä suorittavien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

4 a § (4.12.2015/1414)

1. mom.

Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevista kansainvälisistä asiantuntijapalveluista huolehtii Säteilyturvakeskuksen yhteyteen perustettava osakeyhtiö. Yhtiö huolehtii myös ydinturvallisuusyhteistyöstä lähialueilla sille Säteilyturvakeskuksen myöntämän määrärahan mukaisesti.

2. mom.

Osakeyhtiön omistajaohjauksesta ja sen osakkeiden hallinnoinnista huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö.

3. mom.

Säteilyturvakeskus voi sijoittaa omistamiaan aineettomia oikeuksia, laitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta osakeyhtiöön.

4. mom.

Säteilyturvakeskus voi tuottaa osakeyhtiölle hallinnollisia palveluja ja muita tukipalveluja markkinahintaista korvausta vastaan.

5 §

1. mom.

Säteilyturvakeskuksella on oikeus periä tarkastuksista, pyynnöstä suoritetuista selvityksistä ja tutkimuksista sekä muista palveluista maksuja, joista säädetään asetuksella. Maksuja määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

Valtion maksuperusteL 980/1973 on kumottu Valtion maksuperusteL:lla 150/1992.

6 §

1. mom.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

K.s A säteilyturvakeskuksesta 618/1997.

7 §

1. mom.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

2. mom.

Sillä kumotaan säteilyturvallisuuslaitoksesta 20 päivänä kesäkuuta 1974 annettu laki (536/74).

3. mom.

Tässä laissa mainittuja virkoja ja toimia voidaan perustaa ja täyttää ennen lain voimaantuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaantuloa ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 147/83, TavM 12/83, SuVM 91/83

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1987/1106:

HE 128/87, tvk.miet 4/87, svk.miet 67/87

21.12.2007/1409:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 150/2007, StVM 21/2007, EV 96/2007

4.12.2015/1414:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 60/2015, TaVM 9/2015, EV 30/2015