KUMOTTU MÄÄRÄYKSELLÄ STUK S/5/2019: Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoistaSTUK S/1/2019

PDF

Perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) 75 §:n 5 momentin nojalla:

1 § Korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot

Korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista määrätään liitteessä 1.

2 § Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämän määräyksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tätä määräystä.

 

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2019

LIITE 1

Taulukko 1. Korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot.

Radionuklidi Aktiivisuus (Bq)
Co-60 3 x 1010
Se-75 2 x 1011
Sr-90 (Y-90) 1 x 1012
Cs-137 1 x 1011
Pm-147 4 x 1013
Gd-153 1 x 1012
Yb-169 3 x 1011
Tm-170 2 x 1013
Ir-192 8 x 1010
Ra-226 4 x 1010
Pu-238 6 x 1010
Pu-239/Be-91) 6 x 1010
Am-241 6 x 1010
Am-241/Be-91) 6 x 1010
Cm-244 5 x 1010
Cf-252 2 x 1010
1 Annettu aktiivisuus koskee alfasäteilyä lähettävää radionuklidia.
 

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059); EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1 Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.